Hoppa till huvudinnehåll

Mindre gift på drift igen. Alkylatbensin och 2-taktsolja, del 2

Läs artikeln som PDF.

I Västpricken nummer 2 år 2000 redovisades en utredning Mindre gift på drift som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgsregionens kommunalförbund gjort inom ramen för ett regeringsuppdrag kallat Skärgårdsuppdraget. Detta projekt syftade till att minska flödet av riskabla kemiska produkter till västkustens skärgårdsområden.

Två av de problemområden som man studerade var bottenfärger till fritidsbåtar och 2-taktsbränslen till utombordsmotorer. Här behandlas endast 2-taktsbränslen.

Utombordsmotorernas miljöpåverkan

Många av oss har utombordsmotorer till våra dingar och gummijollar. En 2-taktares stora fördel jämfört med 4-taktsmotorn är dess gynnsamma vikt/effektförhållande. Den är också enkel och lättskött. Nack- delen med 2-taktsmotorn, anges det i utredningen Mindre gift på drift, är att bränslegasen försvinner ut i vattnet utan att förbrännas. Upp till 20-30% av bränslegasen hamnar direkt i vattenmiljön med föroreningar som följd.

600.000 utombordsmotorer släpper ut drygt 14.000 ton kolväteutsläpp under sommarperioden varje år. Övrig sjöfart svarar för totalt 2.000 ton och fordonstrafiken ligger i dag runt 120.000 ton per år. Det bör påpekas att fordonstrafiken minskat sina kolväteutsläpp med 46% sedan 1987.

Om man ser på alla 2-taktsmotorer totalt sett svarar utombordsmotorerna för större delen av utsläppen. Övriga 2-taktare är snöskotrar, motorsågar och gräsklippare. 4-taktsmotorerna ger ifrån sig tio gånger mindre kolväteutsläpp än 2-taktsmotorer.

Påverkan på hälsa och miljö

Man har ännu inte så många studier av effekter av utsläpp från utombordsmotorer. Det finns en studie som säger att det är sannolikt att utsläpp från 2-taktsmotorer har en negativ inverkan på fisk i vår miljö (Nordiska Ministerrådet, Balk 1994). Framför allt påvisades effekter på litet längre sikt.

Vad skall vi göra med våra 2-taktare då?

Om man jämför olika bensinsorter visar det sig att man kan reducera skadan på miljön avsevärt om man använder den så kallade alkylatbensinen i stället för "vanlig" bensin. Alkylatbensin ger hälso- och miljömässiga och även andra viktiga fördelar. Man får mindre beläggningar i motorn och det blir lättare att starta såväl sommar som vinter. Alkylatbensinen har dessutom bättre hållbarhet.

I en forskarrapport från Chalmers (jämförande studier av utombordsmotorers emissioner till vatten, Jonas Alin och Tomas Astnäs), Göteborg 2001 sägs att ... "Resultaten visar att även en gammal "smutsig" 2-taktsmotor körd med alkylatbensin, genererar mindre skadliga utsläpp än en fabriksny fyrtaktsmotor, om denna körs med vanlig standardbensin. 

Ur miljösynpunkt är alltså valet av bensin viktigare än valet av motor... Den fördelaktigaste lösningen på kort sikt torde därför vara att byta till ett bränsle som innehåller en lägre halt av de mest skadliga föroreningarna, och således förorsakar mindre allvarliga utsläpp. I dagsläget är det bästa alternativet så kallad alkylatbensin...".

Skall vi byta till alkylatbensin och vad kostar det?

En liter alkylatbensin kostar i dag (år 2001) cirka tjugo kronor litern (i dunk) jämfört med cirka tio kronor för vanlig bensin. Även om en del skulle köpa den dyrare bensinen av omsorg om miljön blir det ingen verklig effekt förrän priset på alkylatbensin närmar sig tio kronor litern. Jan Ahlbom på Länsstyrelsen tipsar om att man redan i dag kan kö a alkylatbensin i pump på OK-macken vid Fiskebäcksmotet i Västra Frölunda. Alkylatbensinen kostar där tolv kronor per liter, d v s obetydligt dyrare än för en liter vanlig bensin.

Vad innehåller bensin egentligen för farliga ämnen?

När man granskar kolvätena i bensin finner man att den innehåller alkaner, arener, bensen och alkener. I särskild faktaruta visas hur stor skillnad det är i kolvätesammansättningen mellan vanlig bensin och alkylatbensin. I den vanliga bensinen finns 42,3 % aromater (arener och bensen) och 11 % olefiner (alkener). 

Aromaterna är giftiga för vattenorganismer och människor och olefinerna är skadliga mot vattenlevande djur. Alkanerna är de ofarligastekolvätena som man kan ha i bensin i dag. Sammanfattningsvis kan sägas attalkylatbensinen innehåller de minsta farliga ämnena trots att den ändå har god driftsfunktion.

Skatten på alkylatbensin sänks

Miljöminister Kjell Larsson har aviserat att man tagit intryck av presenterade utredningar i ämnet. I ett pressmeddelande från Miljödepartementet sägs att man i budgetpropositionen, som kommer under september 2001, kommer att föreslå att minska skatten på alkylatbensin till nästa sommar. Men det förutsätter dels en förbättrad distribution, dels en teknisk lösning som gör att alkylatbensinen kan användas i båtmotorer och andra tvåtaktsmotorer sägs det i Miljödepartementets pressmeddelande.

Många tvivlar på att vi redan till våren (år 2002) kan få tag i alkylatbensin överallt. Det är mycket viktigt att vi båtägare har lätt att få tag på alkylatbensinen även i sjömackarna. I vilken takt kommer bensinstationerna hinna bygga om pumparna även för alkylatbensin?

Miljöanpassade oljor för utombordaren

Den 2-taktsolja som vi använder idag är inte miljövänlig. Varje år används 1000 ton 2-taktsolja till våra 600.000 utombordsmotorer. Trots att oljeinblandningen i bensinen endast är ett par procent blir det ett miljöproblem. Oljan förbränns inte i samma utsträckning som bensinen utan går rakt ut i vattnet - och stannar där.

Av den anledningen har man inom projektet Ren Smörja tagit fram kriterier för 2-taktsoljor. Dessa oljor uppfyller den högsta tekniska standarden för utombordsoljor och de är fullt jämförbara med traditionella produkter.

De oljor som klarar projektets hälso/miljökrav är för närvarande (år 2001): 

Aspen Outboardolja, Cargo Poly-Twin, Castrol Biolube 100, Mobil 1 Outboard, OK Out- board Bio, Preem Bio Outboard, QS 2-Takt Marin Bio, Quaker State Synquest Outb. & Snowm., Shell Nautilus Biodegradahle Outboard Oil TC-W 3, Statoil Aqua Way Bio och Valvoline SynPower Outboard 2T.

lnformationsinsatser viktiga

Jan Ahlbom på Länsstyrelsen i Västra Götaland betonar att man måste ge en saklig och pedagogisk, upplysning och information om vad vi själva och miljön vinner på att använda alkylatbensin i stället för vanlig bensin. Om man dessutom använder miljöanpassade oljor för 2-taktarna medverkar det ytterligare till att förbättra vår livsmiljö.

Man kan peka på att det ger förbättringar från hälsosynpunkt för båtföraren, förbättringar från miljösynpunkt för vattenlivet inom känsliga områden och förbättringar från luftföroreningssynpunkt för ozonbelastade jordbruks- och skogsområden.

Vilket ansvar har vi båtägare i denna viktiga miljöfråga?

Gunnar Hejde, SXK-Västkustkretsen

_______________________________________________________

Faktaruta

Alkylatbensin är en delprodukt från en raffinaderiprocess. Flyktiga alkener blir s k alkaner som är mycket mindre hälsofarliga. l vanlig bensin finns det 49% alkaner mot 99% i alkylatbensin. De farliga aromaterna (arener och bensen) och olefinerna (alkener) minskar från drygt 51%till cirka 1%.

Kolvätesammansättning i bensin i %

 

Europeisk  vanlig bensin

Alkylatbensin

Alkaner

49

>99

Arener (aromater)

37,7

<0,5

Bensen (aromater)

2,3

<0.05

Alkener (olefiner)

11

<0,5