Hoppa till huvudinnehåll

Hamn- farledsnämnden

Styrelsens uppdrag till Hamn- och Farledsnämnden

Nämndens övergripande uppgift
Nämnden ansvarar övergripande för SXK:s Hamn- och Farledsverksamhet genom att samordning av kretsarnas verksamhet. Den operativa verksamheten bedrivs helt genom kretsarna. Nämnden svarar för samordning, erfarenhetsutbyte, teknisk standardisering och kontakter med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Vidare ansvarar nämnden för sammanställning av budgetar, och rapportering samt policies och instruktioner

Nämndens arbetsuppgifter
Inom nämndens verksamhet ligger:

Svajbojar

 • Att svajbojar läggs ut på skyddade platser, företrädesvis i naturhamnar.
 • Att drift och underhåll av bojarna utförs till lämplig nivå.

Uthamnar

 • Att uthamnarna anordnas så att besökarna upplever säkerhet och trygghet.
 • Att uthamnen utgör god reklam för SXK.

Naturhamnar

 • Att fler hamnar blir tillgängliga för fler fritidsbåtar.
 • Att tillförlitliga hamnbeskrivningar finns tillgängliga.
 • Att naturhamnar har goda förtöjningsmöjligheter och att bergdubbar vid behov anordnas om så är möjligt.

Farleder

 • Att tillförlitliga beskrivningar över farleder avsedda för fritidsbåtar finns tillgängliga.
 • Att utprickning och övrig utmärkning av farleder är sådan att säkerheten ej äventyras.
 • Att fler farleder anordnas och att fler skärgårdsområden på så sätt blir tillgängliga för fritidsbåtar.
 • Att säker framkomlighet i befintliga farleder inte äventyras genom exempelvis bro- eller vägprojekt, luftledningar eller genom indragen utmärkning.

Information

 • Att informera medlemmarna om svajbojar, uthamnar, naturhamnar och farleder genom SXK-webben, matrikeln, På kryss samt hamn och farledsbeskrivningar.
   

Mer information om bojar, hamnar och farleder finns här!