Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt certifikat

Enligt beslut av Sveriges regering 1978-04-27 är Svenska Kryssarklubben behörig att utfärda Internationellt certifikat för fritidsbåtar. Vi utfärdar endast Internationellt certifikat till privatpersoner boende inom Europa.

 

Svenska Kryssarklubben har blivit behörig av Sveriges regering att utfärda internationella certifikat förintcert_0.jpg fritidsfartyg i enlighet med Resolution No 13, ECE, Economic Commission for Europe.

Utfärdandet av ett internationellt certifikat innebär att äganderätten gjorts trolig. Svenska Kryssarklubben utfärdar endast certifikat till privatpersoner boende inom Europa och deras egna privatägda fritidsbåtar. Inga mellanhänder accepteras.

För att äganderätten ska kunna göras trolig ska vi kunna förstå och tolka översända köpehandlingar. Endast köpehandlingar på Svenska, Norska, Danska, Finska och Engelska accepteras. Vi hänvisar övriga ärenden till behöriga organ i andra EU-länder. 

Här kan du själv skriva ut ansökningsblankett för Internationellt certifikat

(pdf, ej skrivbar) Gäller vid ny ansökan. Vill du förnya ett tidigare utfärdat certifikat, se nedan.
Ansökningsblanketten ifylls och skickas till oss tillsammans med en kopia på köpehandling. Glöm inte att fylla i passnummer på blanketten!
Det ska klart och tydligt framgår av köpehandlingen att du är ägare till båten och att båten är till fullo betald.

Certifikatet gäller i två år från utfärdande datum.
Ansökningsblankett och kopia på köpehandling skickas med brev till Svenska Kryssarklubben, Box 1189, 131 27  Nacka Strand
eller 
skannas och skickas med e-post till: intcert@sxk.se

Förnyelse av tidigare utfärdat certifikat
Kontakta oss i god tid innan ditt certifikat går ut. 

Fyll i förnyelseblanketten som finns här! <
 

Priser
Medlem i Svenska Kryssarklubben

- Nyanmälan av certifikat 750 kr per ägare, plus 750 kr per befälhavare (om både ägare och befälhavare är medlemmar)
- Förnyelse av certifikat 400 kr per ägare, plus 400 kr per befälhavare (om både ägare och befälhavare är medlemmar)
- PDF-kopia av certifikatet 100 kr.

Icke medlem i Svenska Kryssarklubben, boende i Sverige
- Nyanmälan av certifikat 1500 kr per ägare, plus 1500 kr per befälhavare (om både ägare och befälhavare inte är medlemmar) 
- Förnyelse certifikat 1000 kr per ägare plus 1000 kr per befälhavare (om både ägare och befälhavare inte är medlemmar)
- PDF-kopia av certifikatet 100 kr.

Inbetalningskort skickas tillsammans med certifikatet i original med posten.

Leveranstid
Normal leveranstid kan vara upp till 2 veckor efter att alla uppgifter är korrekt insända. Är det låg beläggning kan det gå fortare. 

För ägare och befälhavare boende utanför Sverige utfärdas internationellt certifikat enbart om sökande är medlem i Svenska Kryssarklubben. 

Bli medlem i Svenska Kryssarklubben

 

SFS nr: 1978:205 (länken öppnas i ett nytt fönster)
Departement/ myndighet: Näringsdepartementet
Rubrik: Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg
Utfärdad: 1978-04-271 § Denna förordning gäller internationellt certifikat för fritidsfartyg enligt en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa antagen resolution.

Certifikat är avsett att användas vid färd utomlands med fritidsfartyg.

2 § Certifikat som avses i resolutionen får i Sverige utfärdas av Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet.

3 § Certifikat som utfärdas i Sverige skall innehålla uppgifter och upplysningar i de avseenden som framgår av bilaga till denna förordning.

4 § Certifikat får inte utfärdas för längre tid än två år.

5 § Texten i certifikat skall vara avfattad på svenska, engelska och franska. Ytterligare språk får användas om så finnes lämpligt.


Kryssarklubben har slutat utfärda Internationella Certifikat till båtägare på de Karibiska öarna.
Allt fler upptäcker fördelarna med Internationella Certifikat. Många medlemmar vittnar om fördelarna med att ha med ett Internationellt Certifikat vid utlandsfärder. Det underlättar kontakt med myndigheter i många länder inte bara inom Europa.  
Trots alla fördelar tvingas vi tyvärr sluta utfärda Internationella Certifikat till båtägare på de karibiska öarna. Detta på grund av den arbetskrävande ansökningshanteringen samt en bristfällig postgång. Vi hänvisar till motsvarande instanser i hemlandet.
/2016-06-02 Per Berkhuizen, Kanslichef

Kryssarklubben has stopped issuing International Certificate to boaters in the Caribbean islands.
More and more people discover the benefits of international certificates. Many members testify to the benefits of having an international certificate for overseas trips. It facilitates contact with the authorities in many countries, not just in Europe.
Despite all the advantages, we are forced, unfortunately, stop issuing International Certificate to boaters in Caribbean islands. This is because of the laborious application management and an inadequate postal service. We refer to corresponding authorities at home.
/2016-06-02 Per Berkhuizen, Executive Director  


Boatregistration in the Swedish Cruising Association and the Swedish flag
In the international Law of the Sea Convention it is provided that there must be a genuine link between each vessel and its flag. This link is universally understood to be the owner's nationality, though it is possible to manipulate this by letting the vessel be owned by a company, which can have another nationality than the person controlling it. In any case, departure from the genuine link requirement exposes the vessel to being visited and arrested on the high seas and in foreign countries which stick to the principle.

However, the EU has departed from this through a series of decisions of the  EC court. The first concerned a Spanish fishing company called Factortame Ltd, and it was followed by others. Since these decisions the EU allows carrying another EU flag than the "genuine" one provided the owner resides permanently in the country whose flag he is carrying. In accordance with this the Swedish Maritime Code now provides in Chapter 1 section 1 that the Maritime Administration (now Transportstyrelsen) may on application grant the owner the right to carry the Swedish flag if the operation of the vessel is essentially under Swedish control or the owner has his permanent residence in Sweden. 

However, there is no penalty provided for carrying the wrong flag in Sweden, and it is thus relatively safe to do so. In many other countries this is however punishable, and on the high seas one may, as stated above, get into trouble for not having the correct flag.

Registration in a club register such as that of the Swedish Cruising Association does not confer any right to carry the Swedish flag. However, under the Maritime Code chapter 2 secton 1(2) vessels of 12 m lenth and 4 m breadth or more ("ships")  may obtain official Swedish registry in accordance with EU rules.

Hugo Tiberg
Professor emeritus of Maritime Law, at Stockholm University