Hoppa till huvudinnehåll

Remisser och yttranden

Kryssarklubben har tagit ställning i följande båtpolitiska frågor.

Svenska Kryssarklubben verkar för Gott Sjömanskap, vilket inbegriper hänsyn till den marina miljön. Med sina över 40 000 medlemmar är Kryssarklubben en organisation som påverkar myndigheternas beslut. En viktig del av Kryssarklubbens båtpolitiska verksamhet är att påverka utredningar och svara på remisser. Det innebär att vi till myndigheter och politiker framför vår syn på frågor som berör båtlivet.

På den regionala nivån svarar någon av de 14 kretsarna på remisserna och på den nationella nivån svarar riksföreningen på remisserna i samråd med berörd saknämnd och oftast i samarbete med andra organisationer inom ramen för Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD eller Svenskt Friluftsliv. Inom SSD samarbetar Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet och Svenska Båtunionen. Inom branschorganisationen Svenskt Friluftsliv samarbetar över 20 friluftsorganisationer.

Svenska Kryssarklubben arbetar för att utveckla ett hållbart båtliv genom att aktivt medverka i olika sammanhang där båtlivets villkor diskuteras och beslutas.

Alla yttranden hittar du i menyn till vänster.  Här är exempel på frågor som är aktuella.  

Allemansrätten och inskränkningar i strandskyddet
Allemansrätten och ett fungerande strandskydd är en grundförutsättning för att Kryssarklubbens medlemmar ska kunna utöva sitt fritidsbåtliv. Kryssarklubben är medlem i branschorganisationen Svenskt Friluftsliv som med sina över 20 friluftsorganisationer har mer än 2 miljoner medlemmar. Svenskt Friluftsliv driver frågor om allemansrätten, strandskyddet, moms, skattefrågor och friluftsorganisationernas möjligheter till statsfinansiering på lika villkor som idrottsrörelsen. Kryssarklubben arbetar aktivt i de arbetsgrupper och konferenser som leds av Svenskt Friluftsliv och står bakom de yttranden som Svenskt Friluftsliv lämnar på olika remisser. 

Sjösäkerhet
Svenska Kryssarklubben medverkar i Sjösäkerhetsrådet som leds av Transportstyrelsen som har en målsättning att minska antalet dödsolyckor från båt till 25 personer per år. Kryssarklubben har gått ett steg längre och har antagit en nollvision för antalet dödsolyckor från båt bland klubbens medlemmar.  Kryssarklubben arbetar aktivt med att höja sjösäkerheten genom att sprida kunskap om orsaker och verkan till olyckor och dödsfall samt åtgärder och tips som ökar sjösäkerheten.

Båtmiljö
Kryssarklubben medverkar i Båtmiljörådet som leds av Havs- och Vattenmyndigheten.
Båtmiljörådet har antagit ett 12-punkters miljöprogram för att visa hur de aktuella miljöfrågorna bedöms, vilka mål som finns inom området samt listar överenskommelser om åtgärder.

Båtbottenfärger
Kemikalieinspektionen har svängt i kopparfrågan efter att det visat sig att de blödande zinkbaserade färgerna skadar miljön mer än man trott. Ett antal kopparbaserade färger är nu tillåtna på ostkusten från Örskär till Norska gränsen. Kryssarklubben har hela tiden hävdat att båtbottenfärg ska vara hård och stanna kvar på båten där den gör nytta. Koppar är ett naturligt förekommande grundämne och ett livsnödvändigt spårämne för människa, djur och växter. Koppar förhindrar påväxt på båtbotten.

Toatömning
Transportstyrelsen har infört ett förbud mot toatömning (föreskrift TSFS 2012:13) som träder i kraft 1 april 2015. Föreskriften innebär ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. Kryssarklubben anser fortfarande att kostnaden för infrastrukturuppbyggnad med en kraftig förtätning av toatömningsstationer och ombyggnad av båtar inte står i proportion till nyttan. Det är billigare att bygga fler toaletter i land.

Alkohol på sjön
Alkohollagen har en nedre gräns på 0,2 promille för normalgraden av sjöfylleri för motorbåtar som går fortare än femton knop och för segelbåtar över tio meter. I övrigt gäller sjölagen. Lagen har gällt sedan 1 juni 2010 och Kryssarklubben anser att en utvärdering behöver göras. Den nuvarande lagstiftningen har visat på stor rättsosäkerhet samt fokusering på felaktig resursanvändning som inte är relaterad till en dokumenterat ökad sjösäkerhet.   

Förarbevis för fritidsbåtar
Kryssarklubben anser att förarbevis är bra för sjösäkerheten men bör begränsas till motorbåtar som kan gå i tjugo knop eller mer och att en åldersgräns på sexton år införs. Kryssarklubben anser vidare att konsekvenserna och kopplingen till prestanda i de remisser som tidigare skickats ut inte är fullt genomtänkta. Förslaget om förarbevis ligger i malpåse sedan 2008. Inga ytterligare åtgärder vidtas för tillfället.

Båtregister 
Motioner och remisser om införande av båtregister kommer med jämna mellanrum. Det är tillfredställande att många remissinstanser säger nej till båtregister. Ett båtregister är första steget mot en båtskatt.  Sverige har över 800 000 fritidsbåtar och över 2 miljoner människor som vistas på sjön varje år. Vi ska utveckla båtlivet inte införa onödiga skatter och pålagor.