Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Stadgar för Svenska Kryssarklubben antagna den 17 mars 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

STADGAR FÖR SVENSKA KRYSSARKLUBBEN
Riksförening för turist- och långfärder till sjöss

Riksföreningens första stadgar antogs den 27 april 1924. Efter vissa ändringar den 4 november 1927, den 30 november 1929 och den 28 maj 1930 antogs nya stadgar den 29 september 1932. Efter ytterligare ändringar den 26 juni 1935, den 7 oktober 1938, den 1 december 1945, den 29 november 1952, den 30 november 1957, den 2 december 1961, den 28 november 1964, den 30 november 1968, den 29 november 1969, den 27 november 1976, den 8 december 1984, den 7 december 1985, den 29 november 1998, den 27 november 2000 antogs nya stadgar den 23 nov 2003. Efter vissa ändringar den 6 mars 2005, den 22 november 2008 och den 27 november 2011 antogs nya stadgar den 17 mars 2018.

§1. Föreningens syfte 
 
           
Föreningen har till syfte att väcka och stärka hågen för turist- och långfärder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder.

Föreningen skall verka för vidgad kunskap om båtar, lämpade för turist- och långfärder, liksom båtarnas vård och utrustning, främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och navigationskunnande samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar.

Föreningen är en allmännyttig ideell förening som befrämjar friluftsliv och skall för att nå sina syften samarbeta med myndigheter och andra sammanslutningar.

 

§2. Medlemskap

Medlemmar är enskilda personer.

Medlem skall verka för föreningens syfte.

Medlemsavgiften skall vara betald.

Om så inte har skett anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.
 

§3. Hedersmedlemskap

Styrelsen kan föreslå ett medlemsmöte att utse hedersordförande och hedersmedlem.

Beslut att avge sådant förslag fattas av styrelsen i enighet genom sluten omröstning vid två sammanträden med minst fjorton dagars mellanrum.

Skriftlig kallelse med föredragningslista där ärendet finns med skall sändas ut till styrelsens ledamöter minst fem dagar i förväg. Om det visar sig att förslaget inte godtas skall ärendet inte protokollföras.

Hedersordförande och hedersmedlem är befriade från avgifter till föreningen.
 

§4. Uteslutning av medlem

Medlem, som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar föreningens anseende eller verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Innan ett sådant beslut fattas skall medlemmen och krets som medlemmen är ansluten till ges möjlighet att yttra sig.

För att ett beslut om uteslutning skall gälla krävs att minst sex av styrelseledamöterna är eniga.

 

§5. Årsmöte

Årsmöte skall hållas före den 20 december varje år. Till detta möte skall kallelse med föredragningslista enl. § 8 och förslag till val enligt §§ 13 och 14 publiceras i medlemstidning och på föreningens webbplats senast 12 dagar före mötet.

Förslag, som styrelsen avser förelägga årsmötet för beslut, skall anges på föredragningslistan och skall, liksom verksamhets- och revisionsberättelse, i sin helhet samtidigt finnas tillgängligt för medlemmarna.

Förslag, som medlem ställt till årsmötet, skall vara inkommet senast den 15 september. Sådant förslag skall tas upp på föredragningslistan till årsmötet. Förslaget skall tillsammans med styrelsens yttrande finnas tillgängligt för medlemmarna senast 12 dagar före årsmötet.

Beslut kan endast fattas i ärenden som finns upptagna på föredragningslistan.
 

§6. Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte utlyses av styrelsen när sådana omständigheter föreligger att ett ställningstagande erfordras före nästa årsmöte eller om minst 400 medlemmar begär det för ett ändamål av samma karaktär.

Inför extra medlemsmöte skall kallelse och föredragningslista publiceras i medlemstidning och på föreningens webbplats senast 12 dagar före mötet.

Frågor som skall behandlas på medlemsmötet skall anges på föredragningslistan och i sin helhet finnas tillgängliga för medlemmarna senast 12 dagar före mötet. På extra medlemsmöte får endast sådana frågor tas upp som finns på den publicerade föredragningslistan.

 

§7. Omröstning på möte

Röstberättigad är medlem, som erlagt medlemsavgift samt under föregående kalenderår fyllt minst 16 år.

Medlem får genom fullmakt rösta för högst fyra röstberättigade medlemmar.

Fullmakterna granskas av två av styrelsen utsedda medlemmar.

Vid val som enligt § 14 sker med röstsedlar gäller ej fullmakter.

Omröstning skall ske öppet om inte annat följer av dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval skall dock istället lotten avgöra.

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för vad som stadgas i § § 22 och 23 nedan.

 

§8. Föredragningslista till möten

Vid möte skall följande punkter finnas på föredragningslistan:

 1. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna.

 2. Godkännande av röstlängden.

 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

 5. Val av två rösträknare.                                                           

 6. Fastställande av dagordning.

Vid årsmöte skall dessutom behandlas:

   7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.

   8. Fastställande av balans- och resultaträkning.

   9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Jämlikt § 14 föreskrivna val av styrelseledamöter, revisorer och ledamöter av valberedningen.

11. Fastställande av budget och verksamhetsplan.

12. Beslut om avgifter och arvoden.

13. Förslag väckt av styrelsen eller medlem.

14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär.

 

§9. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, åtta ordinarie ledamöter samt en suppleant. Samtliga utses enligt valordningen.

Styrelsen beslutar i och handhar föreningens angelägenheter förutom de ärenden som kan vara av större vikt för föreningen eller som undantas i stadgarna.

Styrelsen skall till årsmötet avge en verksamhetsberättelse över det gångna året samt ekonomisk redogörelse.

Styrelsen ansvarar för att det inom föreningen finns en betryggande internkontroll.

Styrelsen skall årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen och kanslichefen.

Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i föreningen.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län.

Konstituerande sammanträde
Styrelsen skall ha konstituerat sig inom femton dagar efter årsmötet.

Styrelsen utser inom sig en eller två vice ordförande samt en skattmästare.

Styrelsen beslutar om firmatecknare.

Beslutförhet
Med undantag av vad som anges i §§ 3 och 4 gäller att styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter deltager. Oavsett antal deltagande ledamöter skall alltid minst fem vara eniga om beslut.

 

§10. Kryssarklubbens Rådslag

Kryssarklubbens Rådslag ska hållas vår och höst för att diskutera uppföljning och utvecklingen av verksamheten.

I Rådslaget deltar styrelsen samt kretsarnas och nämndernas ordförande. Krets eller nämnd kan besluta att utse annan företrädare än ordförande. Styrelsen kan inbjuda ytterligare personer till rådslaget. Styrelsen svarar för kallelse och dagordning. På Rådslaget förs minnesanteckningar som görs tillgängliga för styrelsens och kretsarnas styrelseledamöter och nämndernas ledamöter.

Rådslag på våren skall nominera fem ledamöter till valberedningen.

 

§11. Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 september till 31 augusti.

 

§12. Revision

Föreningens verksamhet skall granskas av en auktoriserad revisor och två medlemsrevisorer.

Revisionen skall omfatta årsredovisningen, bokföringen och styrelsens förvaltning samt utföras i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Styrelsen skall överlämna erforderliga handlingar till revisorerna senast sex veckor före årsmötet.

Revisionsberättelsen skall lämnas senast fyra veckor före årsmötet och finnas tillgänglig för medlemmarna senast 12 dagar före årsmötet.

 

§13. Valberedning

Valberedningen skall bestå av fem personer som skall vara medlemmar i föreningen.

Valberedningen väljs på ett år. Valberedningsledamot får omväljas högst fyra år i följd.

Valberedningen utser inom sig ordförande, tillika sammankallande.

Valberedningens beslut enligt §§14 och 15 skall grundas på att minst fyra ledamöter är eniga.

 

§14. Valordning

Valberedningen skall ge förslag till kandidat/er till:

 • Ordförande som väljs på två år.

 • Styrelseledamöter som väljs på två år. Ena året väljs fyra och andra året fyra ledamöter. Vid behov av fyllnadsval väljs ytterligare styrelseledamot som då väljs på ett år.

 • En styrelsesuppleant, som väljs på ett år.

 • Två auktoriserade revisorer, som väljs på två år. En som ordinarie och en som suppleant.

 • Medlemsrevisorer, som väljs på två år. Medlemsrevisorerna skall vara medlemmar i föreningen. Ena året väljs en ordinarie och en suppleant. Andra året väljs en ordinarie och en suppleant. Vid behov av fyllnadsval väljs ytterligare revisor som då väljs på ett år.

Senast 20 september skall valberedningens samt rådslagets förslag publiceras i medlemstidning eller på föreningens webbplats.

Medlem som är röstberättigad kan senast den 15 oktober till kansliet lämna kandidatförslag till alla val vid årsmötet. Sådant förslag får inte uppta fler namn än som anges i §§ 13 och 14.

Medlem som sänder in kandidatförslag skall tydligt ange att det är ett sådant förslag, uppge sitt namn samt lämna namn på den föreslagne kandidaten och uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Kansliet skall upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmarna. Dessa förslag redovisas under särskild rubrik efter valberedningens och rådslagets förslag och publiceras samtidigt med kallelse till årsmötet.

Röstningsförfarande
Röstberättigad medlem, som önskar delta i valet, skall lämna röstsedel i slutet kuvert med egenhändig namnteckning samt namnförtydligande. Röstsedel skall ha ankommit till kansliet senast dagen före mötet eller lämnas vid mötet.

När röstsedel upptar flera namn än som skall väljas i viss mandatgrupp skall den röstande stryka så många namn att antalet kvarvarande namn efter strykning är högst lika med antalet valbara i respektive mandatgrupp.

 • Röster kasseras enligt följande:

Valkuvert, med röstsedlar, där den röstandes namn inte kan tydas, röstsedel med fler kvarvarande efter strykning än de som för viss mandatgrupp skall väljas, röstsedel med tillskrivna namn. Kasseringarna skall noga protokollföras.                                 

 • Den/de som har högst röstetal utses. Vid lika röstetal avgör lotten.

 • Om inga motkandidater finns kan val ske utan rösträkning.
   

§15. Ersättare

Om avgång ur styrelse, valberedning eller revision skulle leda till men för föreningens verksamhet skall valberedningen utse ersättare fram till nästa årsmöte.

 

§16. Nämnder och ombud

Nämnder är organ under styrelsen med uppgift att utveckla de intresseområden som följer av § 1. Styrelsen utser ordförande efter förslag från nämnden.

Styrelsen utser in- och utländska ombud.

Styrelsen fastställer instruktioner för nämnder och ombud.

 

§17. Fast egendom

Styrelsen får inte sälja eller på annat sätt överlåta fast egendom utan godkännande av såväl årsmöte som extra medlemsmöte.

Mellan årsmöte och extra medlemsmöte skall minst tre månader förlöpa.

Styrelsen får inteckna och belåna fast egendom.

 

§18. Årsskrift, medlemstidning och webbplats

Styrelsen skall ge ut en medlemstidning och utse en ansvarig utgivare för denna samt ha en webbplats.

Styrelsen skall ge ut en årsskrift samt en medlemsmatrikel om inte årsmötet beslutar annat.

Medlemstidningen, webbplatsen och årsskriften skall spegla föreningens syfte och verksamhet.

 

§19. Kretsar

Krets är en sammanslutning av medlemmar i SXK som har till uppgift att inom ramen för Riksföreningens syften arbeta för sådana båtlivsintressen som inte tillgodoses av Riksföreningen.  

Styrelsen skall pröva begäran om att få bilda en krets. Sådan begäran skall för att kunna prövas, göras skriftligt av medlemmar boende inom ett begränsat geografiskt område eller som har annan intressegemenskap, som inryms i föreningens ändamål och syften samt grundar sig på behov som inte kan tillgodoses centralt eller regionalt.

Styrelsen föredrar frågan om bildande av krets jämte eget förslag för årsmötet för beslut.

Kretsens namn och stadgar skall godkännas av riksföreningens styrelse.

Krets skall varje år lämna en verksamhetsberättelse och uppgift om sin ekonomiska ställning till riksföreningens styrelse.

Krets utser representant att delta i Kryssarklubbens Rådslag enligt § 10.

Krets som inte verkar enligt sina och riksföreningens stadgar kan uteslutas av årsmötet.

Krets kan inom sig bilda lokala sektioner.

 

§20. Kryssarklubbens båtregister

Styrelsen skall låta föra ett register över anslutna båtar.

Registreringsbevis ska på begäran utfärdas. Om en registrerad båt byter ägare skall detta anmälas av den tidigare ägaren varvid registreringsbeviset förfaller.                  

 

§21. Emblem

Årsmötet beslutar hur föreningens standert och andra igenkänningstecken skall se ut.

Styrelsen beslutar hur dessa bör föras.

 

§22. Ändring av stadgarna

Ändring av § § 1 - 22 i dessa stadgar kan endast ske genom beslut, som fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Mellan besluten skall minst tre månader förflyta. Förslag till ändring skall senast två månader före mötet publiceras på föreningens webbplats samt vara tillgängligt för medlemmarna. 

För beslut om ändring av § 23 erfordras beslut, på motsvarande sätt, med tre fjärdedels majoritet.

 

§23. Föreningens upplösning

Minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna skall ha lämnat in en skrivelse med begäran om föreningens upplösning för att frågan skall tas upp till behandling. Samtliga medlemmar som medverkar i begäran skall egenhändigt ha undertecknat skrivelsen.

Skrivelsen skall ha kommit in till styrelsen före den 1 juni. Förslaget jämte styrelsens yttrande skall tas upp nästa årsmöte.

Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, fattas med tre fjärdedels majoritet av samtliga avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten.

Till omröstningen vid det andra årsmötet skall alla röstberättigade medlemmar erbjudas möjlighet till skriftlig röstning. Denna möjlighet skall framgå av kallelsen till årsmötet.

Medlem, som är närvarande vid årsmötet får genom fullmakt rösta för högst fyra röstberättigade medlemmar.

Årsmötesbesluten skall publiceras i medlemstidningen och på föreningens webbplats.

Upplöses föreningen skall eventuella tillgångar överlämnas till Sjöräddningssällskapet (Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne).

./.