Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

Stadgar för Svenska Kryssarklubben antagna den 14 oktober 2023 (pdf, öppnas i nytt fönster)

STADGAR FÖR SVENSKA KRYSSARKLUBBEN
Riksförening för turist- och långfärder till sjöss

Riksföreningens första stadgar antogs den 27 april 1924. Efter vissa ändringar den 4 november 1927, den 30 november 1929 och den 28 maj 1930 antogs nya stadgar den 29 september 1932. Efter ytterligare ändringar den 26 juni 1935, den 7 oktober 1938, den 1 december 1945, den 29 november 1952, den 30 november 1957, den 2 december 1961, den 28 november 1964, den 30 november 1968, den 29 november 1969, den 27 november 1976, den 8 december 1984, den 7 december 1985, den 29 november 1998, den 27 november 2000, den 23 nov 2003. Efter vissa ändringar den 6 mars 2005, den 22 november 2008, den 27 november 2011, den 17 mars 2018 och så antogs nya stadgar den 14 oktober 2023.
 

§ 1                Föreningens ändamål

Föreningen har till syfte att på ett hållbart sätt främja fritids- och långfärder till sjöss, friluftsliv, samt värna och sprida kunskap om natur- och kulturmiljön längs våra kuster, i våra skärgårdar och sjöar. Föreningens namn är Svenska Kryssarklubben med förkortningen SXK.

Föreningen ska särskilt verka för:

 • Kunskap om båtar lämpade för fritids- och långfärder, deras underhåll och utrustning
 • Främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och navigationskunnande samt kännedom om farvatten, leder och hamnar
 • Opinionsbildning för främjande av båtlivets utveckling
 • Utveckling av infrastrukturen för fritidsbåtar i svenska vatten

Föreningen är en allmännyttig ideell förening.

 

§ 2                Medlemskap

Medlemmar är enskilda personer och familjemedlemmar boende på samma folkbokföringsadress.

Medlem ska verka för föreningens syfte.

Medlemsavgiften ska vara betald. Om så inte har skett anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

 

§ 3                Hedersmedlemskap

Styrelsen kan föreslå medlemsmöte att utse hedersmedlem.

Beslut att avge sådant förslag fattas av enig styrelse genom sluten omröstning vid två sammanträden med minst fjorton dagars mellanrum.

Skriftlig kallelse med föredragningslista ska sändas ut till styrelsens medlemmar minst fem dagar i förväg. Godtas inte förslaget ska ärendet inte protokollföras.

Hedersmedlem är befriad från medlems- och båtregistreringsavgift.

 

§ 4                Uteslutning av medlem

Medlem som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar föreningens anseende eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Innan sådant beslut fattas ska medlemmen och eventuell krets som denne är ansluten till ges möjlighet att yttra sig.

För att beslut om uteslutning ska gälla krävs att minst sex av styrelsens ledamöter är eniga.

 

§ 5                Föreningens organisation

Föreningens högsta beslutande organ är Årsmöte § 6 och Extra medlemsmöte § 7.

Årsmötet utser en styrelse § 14 som handhar och beslutar i föreningens angelägenheter.

Styrelsen kan vid behov etablera helägda dotterbolag av administrativa eller skattemässiga skäl.

Styrelsen kan inrätta ett kansli, som leds av en generalsekreterare och nämnder § 15.

Medlemmar i Kryssarklubben kan bilda kretsar § 16 som sammanslutningar på regional nivå.

Styrelsen utser/tillsätter generalsekreterare. Styrelsen fastställer arbetsordning för generalsekreteraren.
 

§ 6                Årsmöte

Årsmöte ska hållas före den 20 december varje år. Tidpunkt och plats för årsmöte ska aviseras i medlemstidning och på föreningens hemsida senast två månader före mötet. Kallelse till årsmöte ska innehålla förslag till föredragningslista enligt § 8 och förslag till val enligt §§ 10 och 13 samt publiceras i tryckt eller digital medlemstidning och på föreningens hemsida senast tolv dagar före mötet.
 

Förslag som styrelsen avser förelägga årsmötet för beslut ska anges på föredragningslistan och ska liksom styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finnas tillgängligt på föreningens kanslier och hemsida senast tolv dagar före mötet.

Förslag som medlem avser förelägga årsmötet ska inkommit till styrelsen senast den 15 september. Sådant förslag ska anges på föredragningslistan och finnas tillgängligt på föreningens hemsida senast tolv dagar före mötet.

Beslut på årsmöte kan endast fattas i ärenden som är angivna på föredragningslistan.

Årsmöte kan hållas digitalt.

 

§ 7                Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte kan utlysas av styrelsen då beslut i ärende inte kan anstå till årsmöte eller om minst 400 medlemmar av samma skäl begär det. Tidpunkt och plats för extra medlemsmöte ska aviseras i medlemstidning och på föreningens hemsida senast en månad före mötet.

Inför extra medlemsmöte ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras i medlemstidning och på föreningens kanslier och hemsida senast tolv dagar före mötet.

Frågor som ska behandlas på mötet ska anges på föredragningslistan och finnas tillgängliga senast tolv dagar före mötet. Endast frågor angivna på föredragningslistan får tas upp på extra medlemsmöte.

Extra medlemsmöte kan hållas digitalt.

 

§ 8                Föredragningslista vid årsmöte och extra medlemsmöte

Vid årsmöte och extra medlemsmöte ska följande punkter finnas på föredragningslistan:

 1. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Val av två rösträknare
 6. Fastställande av dagordning

Vid årsmöte ska dessutom behandlas

 1. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
 2. Fastställande av balans- och resultaträkning
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Jämlikt § 10 föreskrivna val av styrelseledamöter, revisorer och ledamöter av valberedningen.
 5. Fastställande av budget och verksamhetsplan
 6. Beslut om avgifter till föreningen
 7. Beslut om arvoden
 8. Förslag väckta av styrelsen eller medlem
 9. Övriga frågor som inte är av beslutskaraktär

Vid extra medlemsmöte ska dessutom behandlas

       7.   Förslag väckta av styrelsen eller medlem

       8.   Övriga frågor som inte är av beslutskaraktär

 

§ 9                Omröstning på årsmöte och extra medlemsmöte

Röstberättigad är medlem som under föregående kalenderår fyllt minst 16 år.

Medlem får med stöd av fullmakt rösta för högst fyra medlemmar. Fullmakt granskas av två av styrelsen utsedda medlemmar. Vid val som enligt § 10 sker med röstsedlar gäller ej fullmakter.

Omröstning ska ske öppet om inte annat följer av stadgarna. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten ska avgöra.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat följer av stadgarna.

 

§ 10              Valordning

Valberedningen ska ge förslag till följande kategorier

 • Ordförande som väljs på två år.
 • Styrelseledamöter som väljs på två år. Ena året väljs fem och det andra året fyra ledamöter. Vid behov av fyllnadsval väljs ytterligare styrelseledamot på ett år.
 • Två auktoriserade revisorer som väljs på två år, en som ordinarie och en som suppleant.
 • Medlemsrevisorer som väljs på två år. Ena året väljs två, en som ordinarie och en som suppleant och det andra året väljs två, en som ordinarie och en som suppleant.

Vårens rådslag ska ge förslag till

 • Fem ledamöter i valberedningen som väljs på ett år.

Senast den 20 september ska valberedningens och rådslagets förslag publiceras i medlemstidning och på föreningens hemsida.

Medlem som är röstberättigad kan senast den 15 oktober lämna kandidatförslag till alla val vid årsmötet. Sådant förslag får inte uppta fler kandidater per kategori än som anges i §§ 10 och 17.

Kandidatförslag ska vara försett med uppgift om förslagsställarens namn, vilken/vilka kategorier enlig §§ 10 och 17 som förslaget avser samt bekräftelse på att kandidaten kandiderar.

En upprättad lista över inkomna förslag publiceras under särskild rubrik efter valberedningens och rådslagets förslag samtidigt med kallelse till årsmötet.


Röstningsförfarande
Röstberättigad som önskar delta i val ska lämna ett slutet kuvert med en röstsedel för varje kategori vederbörande önskar rösta om. Röstsedel lämnas vid mötet eller ska ha ankommit till kansliet senast klockan 12:00 dagen före mötet. Kuvertet ska vara försett med namnteckning, namnförtydligande och medlemsnummer.

Valkuvert där den röstandes namn och medlemsnummer inte kan tydas kasseras. Innehåller en röstsedel fler namn än valet omfattar eller har tillskrivna namn kasseras den. Kasseringar ska protokollföras.

Den eller de som har högst röstetal utses. Vid lika röstetal avgör lotten.

Finns inga motkandidater till valberedningens och rådslagets förslag kan omröstning ske utan rösträkning.

Vid digitalt möte sker röstningen digitalt på ett säkert sätt.

 

§ 11              Ersättare

Om avgång ur styrelse eller revision under mandatperioden skulle leda till betydande men för föreningens verksamhet ska valberedningen utse ersättare intill nästa årsmöte. Om avgång ur valberedningen utser styrelsen ersättare.

 

§ 12              Räkenskapsår och revision

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 september till 31 augusti.

Föreningens verksamhet ska granskas av en auktoriserad revisor och två medlemsrevisorer.

Styrelsen ska överlämna erforderliga handlingar till revisorerna senast sex veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen ska lämnas senast två veckor före årsmötet och finnas tillgänglig för medlemmarna senast tolv dagar före årsmötet.

 

§ 13              Valberedning

Valberedningen ska bestå av fem personer som är medlemmar i föreningen. Den utser inom sig ordförande, tillika sammankallande.

Valberedningen väljs på ett år. Ledamot får omväljas högst fyra år i följd.

Valberedningens förslag enligt §§ 10 och 11 ska grundas på att minst fyra ledamöter är eniga.

 

§ 14              Styrelse

Föreningens styrelse utses enligt valordning (§ 10) och ska bestå av ordförande och nio ledamöter som samtliga är medlemmar i föreningen. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län.

Styrelsen handhar och beslutar i föreningens angelägenheter som ej är av sådan vikt att de bör hänvisas till årsmöte eller extra medlemsmöte för beslut eller som undantas i stadgarna.

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen och generalsekreteraren samt ansvara för att det finns betryggande internkontroll inom föreningen.

Styrelsen är, med undantag för beslut enligt § 3, beslutsför om minst sex ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan fatta beslut per capsulam, sådant beslut ska protokollförs.


Konstituerande sammanträde
Styrelsen ska konstituera sig inom femton dagar efter årsmöte. Därvid ska utses en eller två vice ordföranden, skattmästare samt övriga funktionärer.

Styrelsen beslutar om firmatecknare.

 

§ 15              Nämnder och ombud

Nämnder är organ under styrelsen med uppgift att utveckla de intresseområden som följer av § 1. Styrelsen utser ordförande efter förslag från nämnden.

Styrelsen utser in- och utländska ombud.

Styrelsen fastställer instruktioner för nämnder och ombud.

 

§ 16              Kretsar

Krets är en sammanslutning av medlemmar i föreningen som har till uppgift att inom ramen för Riksföreningens ändamål enligt § 1 arbeta för sådana lokala/regionala båtlivsintressen som inte tillgodoses av Riksföreningen. Krets ska utgöra allmännyttig ideell förening.

Begäran att få bilda en krets ska ställas skriftligen till styrelsen av medlemmar boende inom ett avgränsat geografiskt område eller som har annan intressegemenskap vilken inryms i föreningens ändamål samt grundar sig på behov som inte kan tillgodoses centralt eller regionalt.

Styrelsen ska bereda begäran, varvid angränsande kretsar ska ges tillfälle att yttra sig, samt tillsammans med eget yttrande överlämna begäran till årsmötet för beslut.

Kretsens namn och stadgar ska godkännas av riksföreningens styrelse och avtal träffas med denna om utnyttjande av riksföreningens varumärke samt villkoren härför.

Krets kan vid sidan av medlemsavgiften till riksföreningen debitera särskild medlemsavgift i kretsen.

Krets ska varje år lämna en verksamhetsberättelse och årsredovisning till riksföreningens styrelse.

Krets kan inom sig bilda lokala sektioner som verkar inom ramen för kretsens stadgar.

Om Krets som inte verkar enligt sina eller riksföreningens stadgar kan avtalet komma att upphävas efter beslut av årsmötet.

 

§ 17              Rådslag

Kryssarklubbens Rådslag ska hållas vår och höst för att överlägga om verksamhetens utveckling och uppföljning.

I Rådslaget deltar styrelsen samt ordförandena i kretsar och nämnder. Krets eller nämnd kan utse annan representant än ordföranden. Styrelsen kan inbjuda ytterligare personer till ett Rådslag.

På Rådslaget förs minnesanteckningar som görs tillgängliga för styrelsen, kretsstyrelser och nämndledamöter.

Vid Rådslaget på våren ska kretsrepresentanterna nominera fem ledamöter till valberedningen.

Rådslaget kan genomföras digitalt.

 

§ 18              Fast egendom

Försäljning av fast egendom beslutas av såväl årsmöte som extra medlemsmöte. Mellan årsmöte och extra medlemsmöte skall minst tre månader förlöpa.

Vad som sägs i första stycket gäller ej försäljning av fast egendom till av SXK helägt bolag. Försäljning, helt eller delvis, av sådant bolag omfattas av bestämmelserna i första stycket.

Styrelsen får besluta om belåning av fast egendom.

 

§ 19              Årsskrift, medlemstidning och hemsida

Styrelsen ska utge en medlemstidning och utse en ansvarig utgivare för denna. Styrelsen ska ombesörja att föreningen har en aktuell hemsida.

Styrelsen ska utge en årsskrift samt tillhandahålla en medlemsmatrikel om inte årsmötet beslutar annorlunda.

Medlemstidning, hemsida och årsskrift ska spegla föreningens syfte och verksamhet.

 

§ 20              Båtregister

Styrelsen ska föra ett register över medlemmarnas anslutna båtar.

Registreringsbevis ska utfärdas på begäran av båtägaren. Beviset är personligt och byter en registrerad båtägare båt ska detta anmälas av den tidigare ägaren varvid beviset förfaller.

 

§ 21              Emblem

Årsmötet beslutar hur föreningens standert och andra igenkänningstecken ska vara utformade.

Styrelsen beslutar hur dessa kännetecken ska föras.

 

§ 22              Ändring av stadgarna

Ändring av §§ 1 - 22 kan ske genom beslut som fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. Mellan besluten ska minst tre månader förflyta.

Förslag till stadgeändring ska senast två månader före mötet publiceras på föreningens hemsida samt vara tillgängligt för medlemmarna.

För beslut om ändring av § 23 erfordras beslut på motsvarande sätt med tre fjärdedels majoritet.

 

§ 23              Föreningens upplösning

Om minst 10 procent av de röstberättigade medlemmarna lämnar in en skrivelse med begäran om upplösning av föreningen till styrelsen ska frågan tas upp till behandling. Samtliga medlemmar som begär detta ska egenhändigt underteckna skrivelsen.

Skrivelsen ska ha inkommit före den 1 juni för att tas upp vid nästa årsmöte tillsammans med styrelsens yttrande över den.

Styrelsen kan i proposition till årsmöte vid sidan av ovanstående föreslå upplösning av föreningen.

Beslut om föreningens upplösning ska för att vara giltigt fattas med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Till omröstningen vid det andra årsmötet ska alla röstberättigade medlemmar erbjudas möjlighet till skriftlig röstning. Denna möjlighet ska framgå av kallelsen till årsmötet.

Medlem som är närvarande vid årsmöte får genom fullmakt rösta för högst fyra röstberättigade medlemmar.

Årsmötesbesluten ska publiceras i medlemstidningen och på föreningens hemsida.

Upplöses föreningen ska ovan angivna andra årsmöte besluta att eventuella tillgångar ska fördelas till förening eller organisation med uppgift att utveckla de intresseområden som följer av § 1.