Hoppa till huvudinnehåll

Vänerkretsen

Bilden visar Vänerkretsens uthamn på Ekenäs

Vänerkretsens årsmöte 27/10 2019 i Mariestad.

Vänerkretsens årsmöte genomfördes 27/10 2019 i Mariestad.
Utöver sedvanliga årsmötespunkter avtackades tre avgående ledamöter, Göran Hellborg, Sören Blomqvist och Torbjörn Sjöholm för förtjänstfulla insatser för Vänerkretsen genom åren och vi mindes kretsens sekreterare Gunnar Andre som avled under verksamhetsåret.

Fyra nya styrelseledamöter invaldes, Mika Petersson från Lidköping, Nicklas Pettersson från Mariestad, Malin Molinder från Hammarö och Kristina Pryssander från Broddetorp. Som ny suppleant invaldes Håkan Persson från Järpås.
Eie Bengtsson kvarstår som ordförande, Matti Sairio blev nygammal vice ordförande, Jörgens Sundin blev ny sekreterare och Ingvar Håkansson kvarstår som skattmästare.
Lars Emthammar kvarstår som suppleant.

Som framgår har en omfattande förnyelse av Vänerkretsens styrelse skett och nästan hälften utgörs av kvinnor. Det ligger i tiden. En förskjutning av ledamöternas boendeort till söder om Vänern är också märkbar. Helt i linje med att kretsen över tid ska verka för att hela Vänern ska omfattas av vår verksamhet.
Vi hälsar våra nya ledamöter och förtroendevalda välkomna in i styrelsen. Vår förhoppning är att vi tillsammans, kvarstående- som nyvalda ledamöter, kan upprätthålla den positiv anda som rått och styra verksamheten i riktning som kommer alla Er medlemmar tillgodo.

Jörgen Sundin fick motta Kryssarklubbens bronsplakett från Riks Hamn- o Farledsnämnd med motiveringen "För det arbete som utförts för att få ut totalt 12 SXK-bojar i Vänern".

Eie Bengtsson ordförande/Matti Sairio vice ordförande

En god helg tillönskas Vänerkretsens alla medlemmar

Julen står för dörren och Vänerkretsen står inför en omstrukturering av sin organisation av stora mått. Vid det senaste årsmötet valdes fem nya funktionärer in kretsens ledning. Det var en nödvändig åtgärd för att få den förnyelse av styrelsen som varit önskvärd. Styrelsen består numera av kvinnor och män från alla orter kring Vänern men med en liten förskjutning mot Mariestad- och Lidköpingsregionen. Vi som kvarstår från tidigare styrelse har till uppgift att stötta och leda in de nya ledamöterna i organisationen, både lokalt och på riksnivå, så att alla hittar områden och arbetsuppgifter som engagerar och som i sin tur kan gagna Vänerkretsens medlemmar i just ert båtliv.

Närmast har vi medverkan i Båtmässan i Göteborg 1-9 februari, vidare planeras en klubbkväll med intressant föredragshållare, troligen i Lidköping, fortsatt kontroll av uppblåsbara flytvästar på orter som inte besökts tidigare. Sprida information om vår verksamhet på hemsida och via nätet kan vi bli bättre på och vill utveckla vidare, en uppföljning av förra årets försommarträff som var så lyckosam planeras i vår uthamn Ekenäs på nytt. Efter länsstyrelsens godkännande kommer vi också att lägga ut SXK bojar i norra Vänern. I Karlstad har Qvinna ombord sin bas för segling med IF båten Tant Trygg. Försök att sprida den verksamheten till andra orter har gjorts och kommer fortsatt att göras. För de äventyrligt lagda finns möjlighet att följa med på årets rikseskader till Nyborg i Danmark i juli 2020. Den kommer att presenteras i På Kryss nr 1. 2020. Detta var ett axplock utav vad nu är känt och som planeras framöver.

Nytillträdd styrelse i Vänerkretsen kommer att ha ett första styrelsemöte i januari efter helgerna och där fånga upp idéer som inte diskuterats tidigare eller som inte utvecklats fullt ut.

Vill med detta tillsammans med övriga Vänerkretsens styrelseledamöter tillönska Er medlemmar

God Jul och Gott Nytt År

Eie Bengtsson, ordförande Vänerkretsen