Hoppa till huvudinnehåll

Vänerkretsen

Bilden visar Vänerkretsens uthamn på Ekenäs

Svenska Kryssarklubbens Vänerkrets har sitt säte i ort vid Vänern och är en sammanslutning av medlemmar av Svenska Kryssarklubben företrädesvis bosatta runt Vänern och västra Vättern.

Kretsen har till uppgift att inom ramen för Riksföreningens syften arbeta för sådana för medlemmarna gemensamma intressen som på grund av lokal eller regional karaktär inte kan tillgodoses av Riksföreningen.Kretsen bildades 1995.

På sydspetsen av Värmlandsnäs ligger Vänerkretsens uthamn Ekenäs. Om du inte äger båt går det lika bra att ta sig hit ut även landvägen. Du passerar då gammal kulturbygd på en slingrande väg ut mot Näset. Viltvarning kan nog vara på sin plats, det finns både älg och rådjur på Värmlandsnäs.
Det här är första anblicken när du kommer till Ekenäs sjövägen. Bryggan, i bakgrunden Sjöbodarna som rymmer hamnkontor, kiosk café samt uteservering. På Vänerkretsens anslagstavla finns information om Kryssarklubben, Vänerkretsen, Luröskärgården och landskapet kring Värmlandsnäs.
Från bryggan utgår även turbåtar till Lurö.
Här finns ca 25 st gästhamnsplatser. Se Ekenäs på menyn.

Kretsen utkommer med en tidning, Vänerkryss som distribueras till våra medlemmar via e-post och som dessutom finns på denna hemsida. Vänerkryss på menyn.

Vänerlotsen innehåller beskrivningar av naturhamnar i en pärm som håller på att avvecklas.

Vänerkretsen har de senaste åren lagt ut ett antal SXks-bojar. Se Hamn och farled.

Vänerkryss nr 3 2018
Uthamn Ekenäs

2018-05-27
Vänerkretsens uthamn Ekenäs
Medlemmar i SXK betalar 80 kr i gästhamnsavgift, med eller utan el, vid övernattning i gästhamnen mot uppvisande av aktuellt medlemskort. Enda sättet att få rabatt är att uppvisa ett aktuellt medlemskort i SXK.

Här finns ca 25st gästhamnsplatser. 

På sydspetsen av Värmlandsnäs ligger Vänerkretsens uthamn Ekenäs. Om du inte äger båt går det lika bra att ta sig hit ut även landvägen. Du passerar då gammal kulturbygd på en slingrande väg ut mot Näset. Viltvarning kan nog vara på sin plats, det finns både älg och rådjur på Värmlandsnäs.
Det här är första anblicken när du kommer till Ekenäs sjövägen. Bryggan, i bakgrunden Sjöbodarna som rymmer hamnkontor, kiosk café samt uteservering. På Vänerkretsens anslagstavla finns information om Kryssarklubben, Vänerkretsen, Luröskärgården och landskapet kring Värmlandsnäs.
Från bryggan utgår även turbåtar till Lurö.

Kallelse till årsmöte söndag 28 oktober kl. 14.00

 

Kallelse till årsmöte söndag 28 oktober kl. 14.00

Mötesplats:
KSS Klubblokal Kanikenäset Karlstad

På dagordningen:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser, fastställande av resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till behandling av årets resultat.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Presentation av styrelsens och kommittéernas verksamhetsplaner 2018/2019.
 10. Val av ordförande för en tid av 2 år
 11. Val av tre ledamöter för en tid av 2 år
 12. Val av två suppleanter för en tid av 1 år
 13. Val av en revisor för en tid av 2 år och val av en revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställelse av kretsavgift.                                
 16. Val av kretsens representant till riksföreningens Rådslag november 2018 samt personlig suppleant för denne jämlikt 10§ i Riksföreningens stadgar.
 17. Motioner och förslag från medlem anmälda till årsmötet.
 18. Motioner och förslag från styrelsen till årsmötet.
 19. Övriga till årsmötet anmälda frågor.
 20. Mötet avslutas

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Ludvig och Margaretha Johansson att berätta och visa bilder från sin långfärd år 2017 från Köpstadsö i Göteborgs skärgård till Finland och upp i Saima kanal via Vänern, Göta kanal, Östersjön och Finska viken.
De äger en motorbåt av typen Linnsen 41och ägnar somrarna åt att göra längre färder mot olika mål. Den här sommaren tar de sig upp längs norrlandskusten.
Kom och lyssna till ett intressant föredrag om en motorbåtsfärd till det för många avlägsna grannlandet Finland.

Vi bjuder på the, kaffe och fralla.

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till årsmötet!