Hoppa till huvudinnehåll

Eskadernämnden

Styrelsens uppdrag till eskadernämnden

Nämndens övergripande uppgift
Nämnden utvecklar och upprätthåller SXK:s kompetens inom eskaderverksamhet och hjälper styrelsen med råd och ställningstaganden om eskader samt arrangerar de eskadrar som riksföreningen bestämmer sig för att ha.

Nämndens arbetsuppgifter
Inom nämndens verksamhet ligger:

 • Att informera om och sprida eskadertanken bland båtfolk.
 • Att stimulera kretsar att anordna eskaderverksamhet.
 • Att vid behov bistå kretsarnas eskaderansvariga vid planering av eskadrar.
 • Att arbeta för att samarbete för gemensamma eskadrar mellan kretsar utvecklas.
 • Att försöka utöka antalet motorbåtar som deltar i eskadrar.
 • Att så långt det är möjligt försöka likrikta eskaderregler mellan kretsarna i avsikt att underlätta kretsgemensamma eskadrar och underlätta för deltagare att växla eskaderdeltagende mellan olika kretsar.
 • Att verka för att samla in föreningens olika kommande eskadrar för publicering senast i På Kryss nr 3.
 • Att hjälpa kretsarna med att utvärdera genomförda eskadrar och förmedla gjorda erfarenheter till övriga kretsar.
 • Att uppmana kretsar att föra statistik över genomförda eskadrar och sammanställa statistik över verksamhetsårets eskadrar att läggas in i verksamhetsbeskrivningen.
 • Att vart tredje – fjärde år planera och genomföra en rikseskader till för deltagarna omväxlande områden. Rikseskadrar vänder sig till alla medlemmar att delta i och färdmålen bör spridas över seglingsvatten så att succesivt merparten av medlemmarna får rimliga avstånd till seglingsmålen.
 • Att planera och arrangera riksgemensamma chartereskadrar, vartannat år till mål inom Europa och vartannat till mer avlägsna mål, i enlighet med policyn för chartereskadrar.

   

Mer information om Eskader finns här!