Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar fr.o.m. 2012

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                        2011-02-18

 

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens Dackekrets.

 

§ 1.

Svenska Kryssarklubbens Dackekrets är en sammanslutning av företrädesvis i Småland och på Öland bosatta medlemmar av Svenska Kryssarklubben. Kretsen har till uppgift att arbeta för båtlivsintresse och långfärder till sjöss som på grund av lokalbetonad karaktär icke kan tillgodoses av riksföreningen.  Föreningen skall verka för vidgad kunskap om båtar, lämpade för turist- och långfärder, liksom båtarnas vård och utrustning, främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och navigationskunnande samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar i Dackekretsens område. Till främjande av sina syften skall föreningen samarbeta med myndigheter och andra sammanslutningar.

 

§ 2.

Medlem av kretsen är varje medlem av riksföreningen som anmält sig önska ingå i kretsen och betalt stadgad kretsavgift.

Medlem som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar kretsens anseende eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur kretsen. Beslut härom fattas av minst 2/3 av styrelsens ordinarie ledamöter. Beslut med motivering skall delges riksföreningens styrelse.

§ 3.

Kretsavgiften fastställs på årsmötet.

För inbetalande av kretsavgifterna gäller riksföreningens stadgar § 2.

§ 4.

Kretsens räkenskapsår skall följa riksföreningens.

§ 5.

Kretsens styrelse skall bestå av minst sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den adjungerande ledamoten får också utses till befattning inom styrelsen.

Ordföranden, sekreteraren samt en ledamot väljs jämna år för en tid av två år. Vice ordföranden, skattmästaren samt en ledamot väljs udda år för en tid av två år.

Suppleanterna väljs på ett år.

Suppleanterna kallas alltid till styrelsemöten och har rösträtt vid frånvaro av ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet, utom varom stadgas i § 2, dock skall minst tre röstberättigade medlemmar vara ense. Vid lika röster har ordföranden utslagsrös

§6.

 Styrelsen äger vid behov rätt att tillsätta kommittéer och funktionärer.

§ 7.

Kretsmöten är årsmöten och extramöten.

Medlem får komma in med motion att behandlas på årsmöten och extra möten. Förslag som skall behandlas på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda 4 veckor innan mötet.

Tid för årsmötet skall finnas på kretsens hemsida 8 veckor före mötet. Kallelse med föredragningslista skall utsändas senast 12 dagar före mötet.

Ärenden som inte är upptagna på föredragningslistan får tas upp till förhandling och beslut får fattas om minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna tillstyrker.

På årsmöte och extra möten dessförinnan äger endast den rösträtt som fyllt 18 år och som erlagt stadgad årsavgift för det löpande verksamhetsåret.

Röstning med fullmakt får inte äga rum.

Omröstning är öppen. Dock skall den vara sluten vid val, då medlem så begär.

Utom vid frågor enligt § 11 och 12, där 2/3 majoritet fodras, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röster har mötets ordförande utslagsröst.

§ 8.

Årsmöte skall genomföras mellan 1/10 - 20/12.                                                                                                              

Mötet öppnas och leds av styrelsens ordförande eller vid hans frånvaro av vice ordföranden eller annan utsedd medlem. 

Ärenden vid årsmötet.

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av ordförande och protokollsekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
 • Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
 • Fastställande av föredragningslistan.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för verksamhetsåret.
 • Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgiften för kretsen.
 • Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • Val av styrelse enligt § 5.
 • Val av två styrelsesuppleanter enligt § 5.
 • Val av 2 revisorer och en revisor suppleant för en tid av ett år.
 • Val av 3 personer till valberedningen varav en sammankallande för en tid av ett år.
 • Val av funktionärer för en tid av ett år.
 • Val av kretsens representant enligt § 17 i riksföreningens stadgar.

 § 9.                                                                            

Extramöten äger styrelsen rätt att hålla vid behov. Om extra möte för ett uppgivet ändamål begärs av minst 10 röstberättigade medlemmar skall styrelsen kalla till sådant möte.

Mötet öppnas och leds av ordföranden eller vid förfall för honom av vice ordföranden eller av annan av styrelsen anmodad medlem.

Vid extra möte skall förekomma:

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

Val av två personer att jämte mötets ordförande justera det protokoll som skall föras vid mötet.

De frågor som föranlett mötets sammankallande.

§ 10.

Överklagande av beslut.

Anser kretsmedlem att kretsen eller styrelse fattat beslut som strider mot riksföreningens eller kretsens stadgar eller syften, kan kretsmedlemmen, inom 14 dagar efter beslutets fattande, göra anmälan till kretsstyrelsens ordförande. Om ärendet inte omprövas eller inte leder till yrkad ändring i beslutet, skall klagande meddelas detta, varefter klaganden äger rätt att inom 14 dagar fullfölja talan hos riksföreningens styrelse.

Kretsstyrelsens ordförande skall samtidigt underrättas om överklagandet, och beslut får icke verkställas, förrän medgivande härtill inkommer från riksföreningens styrelse. Om denna förklarar sig dela klagandens mening, skall det avsedda beslutet vara ogiltigt.

Beslut enligt § 2, stycke 2, kan inte överklagas.

§ 11.

Stadgeändringar.

För ändring av stadgar fodras beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet. Ändringen skall också godkännas av riksföreningen.

§ 12.

Beslut om kretsens upplösande fattas endast på årsmöte och på ett tidigast tre månader därefter stadgeenligt utlyst extra möte.

Frågan skall anges på de utsända föredragningslistorna som också omgående skall sändas till riksföreningens styrelse som äger rätt att vara representerad vid frågans behandling på mötena.

För beslut om upplösning fodras 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses kretsen skall dess tillgångar överlämnas till riksföreningen.

Vid upplösning av kretsen skall i revisionen av nästföregående årets förvaltning och den efterföljande förvaltningen delta revisor utsedd av riksföreningens styrelse. Om denne så yrkar, skall frågan om ansvarsfrihet även underställas riksföreningens styrelse.

§ 13 .

Upplöses riksföreningen skall kretsen besluta angående det framtida disponerandet av kretsens tillgångar.

 

 

                                                                                                                                                                                                                               20110218HM

         

 

 

_____________________________________________________________________________________________________