Hoppa till huvudinnehåll

Hamn och farled

Hamn & Farled

Information från Dackes Hamn och Farledskommitté hösten 2023

Under sommaren 2023 har alla Dackekretsens 13 bojar varit i funktion och använts flitigt.

En bild som visar text, karta, kartbok

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar utomhus, himmel, sjö, vatten

Automatiskt genererad beskrivningI augusti kom den fjärde bojen på plats vid Kiddeholmen, vilket gör att Dackekretsen nu har 14 bojar. Bojen har kommit till tack vare ett outtröttligt arbete av vårt bojombud Jan Reutergårdh. Det var inte lätt att få den drygt 2 ton tunga stenen ut från stranden så att den kunde lyftas med bojflotten. Stenen ligger nu på ca 6 m djup norr om de tre befintliga bojarna och har en stramförankrad pålboj som flytkropp.
 

Inför sommaren 2024 ska bojarna vid Klintemåla, Kråkelund och Ävrö inspekteras av dykare och eventuella brister åtgärdas.

Hamnen på Idö öster om Västervik har blivit antagen som Dackekretsens uthamn under 2023 och finns med som sådan i sommarens bojförteckning. Kryssarklubbsmedlemmar har 100 kr rabatt på hamnavgiften. Dackekretsen disponerar en liten stuga alldeles nere vid hamnen och det återstår en hel del arbete för att få den i ordning.
Idö har fått en ny ägare som har stora planer för att utveckla hamnen.


Information från Dackes Hamn och Farledskommitté våren 2023

Under 2022 tillkom två nya bojar inom Dackes område:

Vid Kiddeholmen strax söder om Oskarshamn finns nu en tredje boj utlagd. Det finns prickar, som bekostas och sköts av Dackekretsen, som underlättar inseglingen.

I Kalmar södra skärgård strax väster om Stensö mellan Stensö och Stora Tornskär finns en ny pålboj. Den kan nås säkert med hjälp av Hydrographicas sjökort i skala 1:10000 över Kalmar södra skärgård.
 

Nu finns åter två bojar vid Vippholmarna. Bojen som skadades i samband med utläggningen sommaren 2022 kunde läggas ut igen den 16 februari 2023.

Hamn och Farledskommittén har påbörjat sonderingar för att placera ut nya bojar i Västerviks skärgård mellan Spårö och Katsholmarna och vid Solbergsudde. Än så länge finns inga tillstånd på plats.

I vårens nummer av Dackenytt kommer en sammanställning över bojarna inom Dackekretsens område.

Farledsbeskrivningen förbi Marsö i Misterhults skärgård, som har beskrivits i Dackenytt hösten 2021, finns nu att köpa i tryckt format.
Priset är 30 kr plus porto. Kontakta vår skattmästare Tommy Larsson (tommy@kloc.se, 070-285 13 01)


Information från Dackes Hamn och Farledskommitté våren 2022

Det nya ”Sjökortslyftet” som nu introducerats av Sjöfartsverket kritiseras av SXK, och Svenska Båtunionen och andra intressenter som taxibåtar, marinen, kustbevakningen, polisen, sjöräddningen och yrkessjöfartens skärgårdstrafik vilka alla har behov av att gå att fram i våra grunda och trånga skärgårdar.

Sjöfartsverket har i samband med sjökortslyftet med hjälp av lantmäteriet korrigerat strandlinjen vilket är bra men också markerat bränningar, undervattensstenar med mera på djupa och farbara vatten. Detta har baserats på flygfoton som visat sig vara behäftade med mängder av felaktigheter. Grund som inte finns har tillkommit. Grund som finns har fått en felaktig position och grund som finns har försvunnit!

Den mörkblå ytan innanför 3-meters djupkurvan i Sjöfartsverkets skärgårds och båtsportskort har därmed i många fall utökats och tillgängligheten samt svårigheten för navigation i våra vackra skärgårdar förvärras. För närvarande har Sjöfartsverkets så kallade ”sjökortslyft” genomförts längs svenska ostkusten från norr till och med Stockholms norra skärgård och skall fortsätta ner längs ostkusten under år 2022.

Informationen som finns i Hydrographicas sjökort har inte beaktats i sjökortslyftet, trots spridningstillstånd av Sjöfartsverket. Hydrographicas sjökort finns för många välbesökta skärgårdsområden, inklusive Kalmar södra skärgård, och har mycket god säkerhet för grunda vatten och är karterade av personer med utbildning och stor kunskap om storskaliga sjökort med djupkurvor för 2 och 3 meter i skala 1:10 000 mot Sjöfartsverkets 3 och 6 meter i skala på 1:50 000.  
Slutsatsen blir tills vidare: Köp gärna nya sjökort men spara de gamla som referens. Spara också de gamla elektroniska plottrarnas minneskorten för fritidsbåtar som också innehåller Hydrographicas underlag från de gamla sjökorten.

Följ utvecklingen av detta ärende i På Kryss och övrig press för fritidsbåtar.                                          

Prov med 2 svajbojar en i Lindnäsviken och en i anslutning till Vippholmarna i Kåkelunds skärgård. Dessa kommer att placeras som ersättning för bojar som måste bytas efter förebyggande kontroll. Vidare kommer en ny provboj att placeras i anslutning till de två befintliga bojarna vid Kiddeholmen nära Oskarshamn samt en ny boj i Kalmar södra skärgård väster om Stensö. Positionen av de nya provbojarna kommer att införas i bojregistret samband med utläggningen. Provbojarna är pålbojar och har samma blå färg som övriga SXK bojar de är framtagna för att minska underhållet och öka livslängden.

Farledsbeskrivningen förbi Marsö i Misterhults skärgård, som har beskrivits i Dackenytt, finns nu att köpa i tryckt format. Priset är 30 kr plus porto. Kontakta vår skattmästare Tommy Larsson (tommy@kloc.se, 070-285 13 01)

 Hans Martinsson och Pär Svensson                                           


Uppdatering april 2021

För våra svajbojar har kontrollen för kommande säsong försenats på grund av

den rådande pandemin men beräknas vara genomförd före årets båtsäsong.
Bojen vid Segelsällskapet Vikingarnas (SSV) klubbholme Stora Hatten söder
om Kalmar har utgått då det finns plats för gästande båtar på deras ö med
tillgång till både el, färskvatten, toaletter samt en tömningsanläggning för båttoaletter.
Avsikten är att flytta svajbojen till en plats närmare farleden genom
Kalmar sund. Mer information kommer att finnas på Dackes hemsida före
sommaren.

Projektet med att göra ett nytt storskaligt båtsportkort i samarbete med företaget
Hydrographica är nu avslutat över Kalmar södra skärgård. Det finns att
köpa i båttillbehörsbutiker och från www.hydrographica.se. Båtsportkortet är i
skala 1:10 000 består av 6 blad i A3 format. En elektronisk version väntas vara
klar före sommaren och kommer då att finnas i programmen för plottrarna. Läs
mer om projektet i SXK:s tidning På Kryss nr.2 år 2021.

Kalmar kommer att till sommaren att få en ny mycket vackert belägen
gästhamn i Slottsfjärden i nära anslutning till den nuvarande hamnen men
med en angöring söder om staden med ca 15 platser för gästande båtar.
Muddringsarbete pågår för närvarande. Planen är att hamnen skall vara klar
före sommaren. Dackekretsen kommer att vara behjälplig med framtagningen
av det nya detaljerade sjökortet i anslutning till gästhamnen tillsammans med
SSV, Hydrographica och Kalmar kommun.

Dackekretsen kommer också att försöka få tillstånd ett nytt avtal med innehavaren
av gästhamnen på Idö för att erhålla reducerade gästhamnspriser
för Kryssaklubbsbåtar, och en mindre lokal i anslutning till hamnen för SXK
medlemmar som föregående år.

Hamn och farled kommer inte att utöka antalet bojar på grund av den
pågående pandemin som medfört minskade intäkter för SXK då kursverksamheten,
seglarskolor och andra inkomstkällor minskat eller uteblivit. Vi välkomnar
däremot gärna donationer till SXK:s bojfond!

Hans Martinsson

 

20201013

Under året har en ny svajboj (test boj) placerats i anslutning till Kiddeholmen söder om Oskarshamn och även inloppet har ett angöringssjömärke (SSA) med fullserviceavtal med Sjöfartsveket samt ytterligare tre sjömärken som underhålls av Dackekretsen.

Ytterligare en svajboj finns nu också i Lindnäsviken.

Svajbojen vid ön Stora Hatten har tagits bort med anledning av att det finns ett flera bryggor på ön som tillhör Segelsällskapet Vikingarna med tillgängliga platser för gästande båtar. En ny plats för denna boj kommer att utses i Kalmars södra skärgård.

Tyvärr har den planerade kontrollen med eventuellt underhåll som följd av svajbojarna inte kunna genomföras som planerat under året men skall vara klart före nästa säsong.

Enstavlorna i Gamla Skutleden söder om Örö är kontrollerade och i bra skick.

Vi har även under detta år haft ett reducerat pris för SXK-båtar i gästhamnen på Idö där vi också fått disponera en liten stuga med informationsmaterial om SXK samt plats för ca 10 sittande personer i direkt anslutning till hamnen. I ett närbeläget café där hamnavgiften betalas kunde man även köpa varor ur SXK:s sortiment.

Hans Martinsson Dackekretsen, Hamn & Farled

 

Viktig information till fritidsbåtägare och besökare i Kalmar södra skärgård!

Ett nytt mer detaljerat storskaligt båtsportskort har gjorts i samarbete med Segelsällskapet Vikingarna, Kalmar Kommun och Hydrographica AB.  Detta ökar avsevärt tillgängligheten i Kalmar södra skärgård och omfattar området från Stensö fiskeläge i norr till Bottorp i söder. Ovanstående medför att det blir nya, säkrare och ändrade farleder samt fler sjömärken på nya positioner.  

Arbetet med utsättningen av de nya farlederna är planerade till början av vecka 21 den 8/6 om vädret tillåter och från denna tidpunkt är nuvarande sjökorts leder ej tillförlitliga eller saknas i området och detsamma gäller för dess sjömärkes positioner. Efter att arbetet dagligen avslutats kommer informationen att meddelas till i Sjöfartsverkets Underrättelser för sjöfarare (Ufs) samt till den person som distribuerar detta meddelande vidare till medlemmar i båtklubbar och andra föreningar.  Observera att de elektroniska sjökorten också måste uppdateras och detta sker senare genom respektive tillverkares försorg.

Vi börjar med att ändra de två befintliga lederna från Kalmarsund till Stensö fiskeläge där ytterligare två lateralmärken tillkommer samt den nuvarande leden till T-bryggan på Stensö och Ekö som får en helt ny säkrare angöring från Kalmarsund och flyttas norr ut! Därefter kommer en ny inre led att färdigställas längs Stensö.

Avslutningsvis kommer tre inomskärsleder ner till Bottorp att göras med kardinalmärken inklusive en angöring från Kalmarsund till Bottorp i söder.

Båtsportskortet som består av 8 sidor kan köpas från ett stort antal fackbutiker där också Baltic båttillbehörsbutik ingår som är belägen vid Ölandskajen 10 nära Kalmar Gästhamn mitt emot Turistbyrån. Medlemmarna i Segelsällskapet Vikingarna kan under en kort period köpa ett båtsportskort per familj till reducerat pris se SSV:s hemsida och SSV:s facebook.

SSV:s Projektgrupp

Uppdatering 20200615

Så här skriver Kalmar Kommun:

Vi är nu färdiga med farledsändringen från Stensö udde in till T-bryggan och då menar vi den ”stora leden”. Vi hoppas att kunna fortsätta under den sena semesterperioden med Stensörännan och Fiskehamnen och i mitten av augusti fortsätt ner mot Bottorp.

Haén bra sommar

 

Uppdatering 20201008:
Utprickningen är helt färdig sedan slutet av augusti.


 

Dackekretsen fortsätter samarbetet med Idö Skärgårdsliv 2020 och Idö är kretsens uthamn.
Nytt för i år är att vi får disponera den gamla keramikverkstaden (rött hus) som klubbhus på Idö. Huset är olåst och alla är välkomna in.
Restaurangen har bara lunchservering. Gästhamn och café fungerar som vanligt.
Gästhamnsavgiften är som tidigare 100 kr + el för medlemmar i SXK.


 2019-10-28

Ny SXK-boj i Lindnäsviken

 

Ytterligare en svajboj har lagts ut i anslutningen till den redan befintliga bojen i Lindnäsviken vid farleden till Blankaholm.

Lindnäsviken

 

2019-05-05

Ny svajboj

En ny efterlängtad svajboj är nu på plats söder om inloppet till Misterhults skärgård och norr om OKG:s kärnkraftverk mellan Utlångö och Ävrö
(se bifogad hamnskiss).
Hamn & Farled
Hans Martinsson

Ävrö

 

Ett serviceavtal med Sjöfartsverket är nu påskrivit av Dackekretsens hamn och farledssektion om utmärkning av Hörnhällen Södra i anslutning till inloppet vid Kiddeholmen söder om Oskarshamn. En hamnskiss över inloppet och våra två svajbojar finns nu tillgängligt på SXK:s hemsida.

Hans Martinsson

 

 

20181016

Verksamhetsberättelse år 2018 för SXK Dackekretsens Hamn och Farleds kommitté.


Under året har kontroll gjorts av Gamla skutleden och det finns åter två svajbojar vid Vippholmarna. En ny boj har nu tillkommit enligt önskemål från vår donator Egil Pedersen mellan Kråkelund och Simpevarp i viken mellan Utlångö och Ävrö i position N 57 grader 25,966 minuter, E 16 grader 41,333 minuter. De kontinuerliga besiktningarna av våra svajbojar har också genomförts enligt plan. Enslinjen in till svajbojarna vid Kiddeholmen söder om Oskarshamn har nu fått en starkare LED-belysning vidare har den luftburna kraftledningen i sundet mellan Älö och Husholmen avlägsnats och detsamma gäller för bysundet vid Älö.

Hans Martinsson
SXK Dackekretsen
Hamn & Farled

 

Äntligen kommer användbara sjökort över skärgården söder om Kalmar, som betyder mycket för SXK Dackekretsen

Segelsällskapet Vikingarna har skrivit kontrakt med Hydrographica, som framställer sjökort med en unik metod speciellt lämpad för skärgårdar med grunda vattenområden, där vi med fritidsbåtar vistas. Detta är till stor nytta för SXK och Dackekretsen i synnerhet. En vision är att få dessa storskaliga sjökort över samtliga Småländska skärgårdar. Sjökorten framställs med hjälp av flygfoton som bearbetas med en speciell teknik och lodning av vissa punkter. Skalan kommer att vara 1: 10.000 att jämföra med de av sjöfartsverkets skärgårdskort som är gjorda i 1:50.000. Resultatet är att korten blir mer detaljrika och strandlinjen mer exakt.

De nuvarande sjökorten är inte användbara i vår skärgård (förutom leden till SSV:s klubbholme Stora Hatten och dess fortsättning till T-bryggan på Stensö samt leden som börjar utanför klubbholmen ner till Ekö.) Sjömätningen som befintliga sjökort baseras på är närmare hundra år gammal och ofullständig, vilket orsakat: sönderkörda utombordsmotorer, krökta propelleraxlar, skador på propellrar, roder och inudrev, kostnader på hundratusentals kronor per år för båtägarna i området.

Målet är att man skall kunna färdas säkert inomskärs och utnyttja området från Stensö i norr till Bottorp i söder med fritidsbåtar. Totalt omfattar området ca 30 kvadratkilometer. För er som idag använder sjökort och plottrar fodras en viss tillvänjning då upplevelsen är att man färdas 5 gånger fortare än med nuvarande skärgårds och sjösportskort beroende på den större skalan.

Projektet är det största i SSV:s historia och förberedande aktiviteter startades för mer än fyra år sedan och kan nu realiseras tack vare ett bidrag från Kalmar kommun. SSV kommer att satsa ca 250 arbetstimmar genom att utföra praktiska mätningar i vattenområdet och dessutom behövs ytterligare ca 260 tusen kronor under en 2 års period för att genomföra projektet, vi söker fortsatt efter sponsorer och ytterligare bidrag, det är en stor kostnad för en ideell förening. Samfällighets och intresseföreningar, båtägare och klubbar har visat ett stort intresse för vårt projekt som också betyder mycket för att öppna upp vår vackra skärgård för friluftsliv och fina naturupplevelser. Kommunens satsning på förvekligandet av Södra Staden med ett antal tusen nya innevånare kommer också att få tillgång till nära skärgårdsområden. Sjöräddningen i Kalmar har också svårigheter med att snabbt kunna angöra skärgården utanför för de markerade farlederna och har haft ett antal utryckningar i området som kunde fått mycket allvarliga konsekvenser och uppskattar initiativet med nya detaljerade sjökort vilka också höjer sjösäkerheten i området.

Genomförandet beräknas till två år då fotografering endast kan göras under vår och höst när siktförhållanden i vattnet är bäst och slutprodukten kommer att bestå av tre sjökort vilka också kommer att finnas som digitala sjökort i plottrar. En projektgrupp har bildats som skall utbildas av Hydrographica för att genomföra de praktiska mätningarna flertalet av gruppmedlemmarna är även medlemmar i Svenska Kryssarklubbens Dackekrets.

Hans Martinsson
SSV och Dackekretsens
Hamn och Farledssektion

 

Här ligger Sxk:s bojar

Nytt dokument med bojskisser som pdf

 

Ny boj utanför Pataholm vid Saltor

Sjökort 712

Ny boj utanför Oskarshamn

Dackekretsen har lagt ut en ny SXK-boj söder om Oskarshamn innanför Kiddeholmen i position 57 grader 14,10 minuter N och 16 grader 30,47 minuter O. Djupet är ca 5,5 m. En enslinje i 257 grader bestående av tavlor finns  för att underlätta infarten norr om Kiddeholmen mellan Hörnhällen och Stenkärningen.

Naturhamnen finns beskriven i hamnboken Lansort-Skanör av Katharina Söderbergh och Lars Granath. Bojen ligger NO om den i skissen markerade ankringsplatsen


 

Ytterligare en svajboj har lagts ut i anslutningen till den redan befintliga bojen vid Vippholmarna.

Nyttjandet av våra bojar i Misterhults södra skärgård av Kryssarkubbens medlemmar är mycket hög. En ny svajboj har därför lagts ut i anslutning till den redan befintliga vid Vippholmarna. Positionen av den nya svajbojen är mitt emellan den redan befintliga bojen och närmaste strandlinjen på Uvholmen.   Djupet på platsen är 6,5 meter. En uppdatering av underlaget för bojskissen kommer att ske under augusti – september.

Hans Martinsson 

 

Efter en bra seglingssommar som ännu inte är avslutad vill jag informera om att ännu en SXK-boj nu är utlagd inom Dackekretsens område. Bojen är placerad i Lindnäsviken nära farleden in till Blankaholm och Gåsfjärden mindre än en distansminut från leden genom Misterhults skärgård och inloppet till Djupesund. Den är inte synlig från leden för att få ett mer skyddat läge.

Positionen är:  N 57 grader 32,780 minuter  O 16 grader 38,627 minuter.

Djupet är 4meter.

 
--------------------------------------------------------------------------------

En ny SXK – boj har lagts ut av SXK Dackekretsen norr om halvön Skäggens i Kalmarsund. Bojen är placerad norr om Stora Måsö i anslutning till leden mot Ljungnäs i position N 56 grader 49,578 minuter och O 16 grader25,887 minuter. Se båtsportkort Kalmarsund sid. 24 alternativt skärgårdskort 712. Svajdjup 4.5 – 3,5 m.

Hälsningar Hans Martinsson


--------------------------------------------------------------------------------

 

En stor nyhet är att luftledningen över sundet vid Älö by samt mellan Älö och Husholmen ersattes med en undervattenskabel under 2017. Detta är en stor fördel för segelbåtar som nu kan passera till de uppskattade områdena med många fina landförtöjningar utan långa omvägar från skärgårdsleden. En viss försiktighet krävs då sjökortet över området är mindre tillförlitligt

--------------------------------------------------------------------------------

Sjökortspärmen klar för leverans

Du som är medlem i Dackekretsen kan beställa sjökortspärmen, ”SMULTRONSTÄLLEN I SMÅLANDSNÄRA VATTEN”  till subventionerat pris. Pärmen, som innehåller 56 st sjökort i färg  plus register, är tryckt i begräsad upplaga, Frakt tillkommer, för närvarande 66 kr.

Försäljning

 

Bifogade filer