Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

SXK - Blekingekretsen


STADGAR FÖR BLEKINGEKRETSEN AV SVENSKA KRYSSARKLUBBEN

Stadgarna antagna av årsmötet den 9 november 1986. Reviderade 1998 och 2002.

§1 KRETSENS SYFTE
Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets är en sammanslutning av i Blekinge med omgivande län bosatta medlemmar av Svenska Kryssarklubben, riksförening för turist- och långfärdssegling.
Kretsen har till uppgift att inom ramen för riksföreningens syfte arbeta för sjösportintressen av lokal karaktär som inte kan tillgodoses av riksföreningen.

§2 MEDLEMSKAP
Medlem av kretsen är varje medlem av riksföreningen som anmält sig önska ingå i kretsen och erlagt stadgad kretsavgift.

§3 KRETSAVGIFTER
Kretsavgifter fastställes av årsmötet.
Beträffande kretsavgiftens inbetalande gäller vad som i riksföreningens stadgar §2 är angivet.

§4 RÄKENSKAPSÅR
Kretsens räkenskapsår sammanfaller med riksföreningens.

§5 STYRELSE OCH REVISION
Kretsens styrelse skall bestå av 7 ordinarie ledamöter för vilka det skall finnas två suppleanter.
Ena hälften av ledamöterna väljs ena året, den andra hälften nästa år. Ordinarie ledamöter väljs för två år. Suppleanter väljs för ett år.
Styrelsen må för tiden intill nästa årsmöte vid behov adjungera ytterligare ledamöter. Dessa saknar rösträtt.
Kretsens verksamhet skall granskas av två revisorer för vilka det skall finnas en suppleant. Dessa väljs för ett år.
För granskningen nödvändiga handlingar skall av styrelsen tillhandahållas revisorerna senast en månad före årsmötet.

§6 STYRELSENS ARBETSFORMER
Styrelsen skall konstituera sig inom 15 dagar efter det styrelseval skett.
Suppleanterna kallas alltid till styrelsesammanträde men äger rösträtt endast vid förfall av ordinarie ledamot.
Styrelsen är beslutsför om minst 4 ledamöter är närvarande och ense i frågan. Är fler än 4 ledamöter närvarande fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner den åsikt som ordföranden biträder.
Styrelsen äger vid behov tillsätta kommittéer och funktionärer. Kommittéernas ordförande bör vara ledamöter eller suppleanter i styrelsen.

§7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ANGÅENDE KRETSMÖTEN
Kretsmöten är årsmöten och extra möten.
Kallelse med föredragningslista skall utgå senast 12 dagar före möte. Vid möte som ej utlysts sålunda må beslut ej fattas.
Ärende som icke är upptaget på den utsända föredragningslistan må behandlas, men får ej leda till beslut förrän styrelsen getts tillfälle att bereda detsamma och minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna är ense.
Vid kretsmöte äger endast den rösträtt som fyllt 18 år och som erlagt stadgad årsavgift.
Rösträtt med fullmakt får ej ske.
Omröstning skall vara öppen. Dock skall den vara sluten vid val, om medlem så begär.
Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor jämlikt §§11 och 12, där 2/3 majoritet erfordras. Vid lika röstetal vinner den åsikt ordföranden biträder.

§8 ÅRSMÖTE
Årsmöte hålles under oktober eller november månad.
Mötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom av vice ordföranden eller av annan av styrelsen anmodad medlem.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande och sekreterare att leda mötets förhandlingar.
2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
3 Val av två medlemmar som jämte mötets ordförande skall justera det förda mötesprotokollet samt vara rösträknare.
4 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6 Val jämlikt §5 av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter.
7 Val av två revisorer jämte en suppleant.
8 Utseende av kretsrepresentant jämte en suppleant för denne enligt §17 i riksföreningens stadgar.
9 Fastställande av kretsavgifter.
10 Val av tre medlemmar (varav en sammankallande) att utgöra valberedning.
Motion från medlem skall föras upp på föredragningslistan om den inkommit till styrelsen senast 1 september.

§9 VALORDNING
Valberedningen skall före den 1 september avge förslag till kandidater, vartannat år ett namn för ordförandeposten och 2 namn för övriga ordinarie ledamöter, vartannat år 4 namn för ordinarie ledamöter, samt varje år två namn för suppleanter i styrelsen.
Kretsens styrelse skall varje år före den 1 september föreslå tre namn för ledamöter i valberedningen, varav en anges som sammankallande.
Valberedningens och styrelsens förslag skall bifogas kallelsen till årsmötet.

§10 EXTRA MÖTE
Extra möte äger styrelsen utlysa när så erfordras. Styrelsen är också skyldig att kalla till sådant möte då detta för uppgivet ändamål begäres av minst 10 röstberättigade medlemmar.
Mötet öppnas och leda av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller av annan av styrelsen anmodad medlem.
Vid extra möte skall följande ärenden förekomma:
1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
2 Val av sekreterare för mötet.
3 Val av två medlemmar som jämte mötets ordförande skall justera det förda mötesprotokollet samt vara rösträknare.
4 De frågor som föranlett mötets sammankallande.

§11 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT
Beslut av kretsen eller dess styrelse kan av kretsmedlem överklagas i enlighet med vad som härom anges i Riksföreningens stadgar.

§12 STADGEÄNDRINGAR
För ändring av stadgarna fordras beslut av kretsmöte med 2/3 majoritet. Ändringen skall godkännas av riksföreningens styrelse för att gälla.

§13 UPPLÖSNING AV KRETSEN
Beslut om upplösning av kretsen fattas allenast vid årsmöte och vid ett tidigast tre månader därefter stadgeenligt utlyst extra möte. Frågan skall vara upptagen på de utsända föredragningslistorna. Dessa skall omedelbart, sedan de är uppgjorda tillställas riksföreningens styrelse, som äger vara representerad vid frågans behandling vid mötena. För beslut om upplösning fordras 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses kretsen skall dess tillgångar överlämnas till riksföreningen. Vid upplösning skall i revisionen av närmast föregående års förvaltning och den efterföljande förvaltningen deltaga revisor utsedd av riksföreningens styrelse. Om denne så yrkar, skall frågan om ansvarsfrihet även underställas riksföreningens styrelse.

§14 UPPLÖSNING AV RIKSFÖRENINGEN
Upplöses riksföreningen, skall kretsen besluta om det framtida disponerandet av kretsens tillgångar.