Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar

FÖR
SVENSKA KRYSSARKLUBBENS BOTTENHAVSKRETS
Antagna av årsmötet den 22 november 1975.
Godkända av Riksföreningens styrelse den 6 februari 1976.

===================================================
§ 1. Kretsens syfte

Svenska Kryssarklubbens Bottenhavskrets har sitt säte i Sundsvall och är en sammanslutning av företrädesvis längs kuststräckan Söderhamn-Örnsköldsvik med omnejd bosatta medlemmar av Svenska Kryssarklubben, Riksförening för turist – och långfärdssegling. Kretsen har till uppgift att inom ramen för riksföreningens syften, arbeta för sådana sjösports-intressen, som på grund av mera lokalbetonad karaktär icke kunnat tillgodoses av riksföreningen.
§ 2. Medlemskap
Medlem av kretsen är varje medlem av Riksföreningen, som anmält sig önska ingå i kretsen och erlagt stadgad kretsavgift.
Uteslutande av medlem
Medlem, som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar kretsens anseende eller verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur kretsen. Beslut fattas av minst 2/3 av styrelsens ordinarie ledamöter. Beslutet med motivering skall delgivas Riksföreningens styrelse.
§ 3. Kretsavgifter
Kretsavgift fastställs av årsmötet. Den som är ständig medlem i riksföreningen äger bliva ständig medlem även i kretsen. Beträffande kretsavgifternas inbetalande gäller vad som i Riksföreningens stadgar § 2 är angivet.
§ 4. Räkenskapsår
Kretsens räkenskapsår sammanfaller med Riksföreningens..
§ 5. Styrelse
Kretsens styrelse skall bestå av minst 7 ordinarie ledamöter, för vilka det skall finnas 4 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar av föreningen. Ordföranden och 3 ledamöter utses ena året samt 3 ledamöter andra året. Dessa väljes för 2 år. Suppleanterna väljes för 1 år. Styrelseledamöterna bör om möjligt vara geografiskt fördelade.
Avgår styrelseledamot eller suppleant eller kretsens representant i Riksföreningens styrelse eller suppleant för denne under valperiod, äger kretsens styrelse utse ersättare för den återstående mandattiden. Styrelsen skall konstituera sig inom 15 dagar efter det att styrelseval skett. Suppleanterna skola alltid kallas till styrelse-sammanträde, men äga rösträtt endast vid förfall för ordinarie ledamot. Beslut inom styrelsen, utom i det fall varom i § 2 stycke 2 stadgas, fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Minst 4 ledamöter måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig.
§ 6. Kommittéer, funktionärer
Styrelsen äger vid behov tillsätta kommittéer och utse funktionärer.
§ 7. Allmänna bestämmelser ang. kretsmöten
Kretsmöten är årsmöten och extra möten. Kallelse med föredragningslista för möte skall utgå senast 12 dagar före mötet. Vid möte, som icke sålunda utlysts, må beslut icke fattas. Ärende, som icke är upptaget å den utsända föredragningslistan, må upptas till behandling men icke föranleda beslut med mindre så medgives av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade kretsmedlemmarna.
Av medlem väckt förslag om ärende till årsmöte skall, om förslaget inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet, upptagas å föredragningslistan till detta. På årsmöte och på extra möte dessförinnan äger endast den rösträtt som fyllt 18 år och som erlagt årsavgift för det senaste tilländalupna verksamhetsåret.
På extra möte hållet efter årsmötet äger endast den rösträtt som fyllt 18 år och som erlagt stadgad årsavgift för det löpande verksamhetsåret. Röstning med fullmakt får icke äga rum. Omröstning är öppen. Dock skall den vara sluten vid val, då medlem så begär. Utom vid frågor jämlikt § 12 och 13, där 2/3 majoritet erfordras, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.
§ 8. Valberedning
För förberedande av val utses en valberedning. Denna skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Två ledamöter utses ena året och en ledamot andra året. Samtliga väljs för två år.
§ 9. Årsmöte
Årsmöte avhålles inom tiden 1 oktober - 20 december. Mötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom av vice ordförande eller annan av styrelsen anmodad medlem.
Vid årsmötet skola förekomma:
1. Val av ordförande att leda mötet.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
3. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera det             protokoll som skall föras vid mötet.
4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter.
7. Val av två revisorer jämte en suppleant.
8. Val av ledamöter till valberedningen.
9. Utseende av kretsens representant jämlikt § 17 sista stycket i riksföreningens stadgar, samt personlig suppleant för denne.
10. Fastställande av kretsavgifter.
11. Inkomna ärenden.
§ 10. Extra möte
Extra möte äger styrelsen utlysa, när så erfordras och är styrelsen skyldig att kalla till sådant möte då detta för uppgivet ändamål begäres av minst 10 röstberättigade medlemmar. Mötet öppnas och ledes av ordföranden eller vid förfall för honom av vice ordföranden eller av annan av styrelsen anmodad medlem.
Vid extra möte skola förekomma:
1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera det protokoll som skall föras vid mötet.
3. De frågor som föranlett mötets sammankallande.
§ 11. Överklagande av beslut.
Anser kretsmedlem att kretsen eller dess styrelse fattat beslut, som strider mot Riksföreningens eller kretsens stadgar eller mot Riksföreningens eller kretsens syften, må han härom göra anmälan till kretsstyrelsens ordförande inom 14 dagar efter beslutets fattande. Om ärendet icke upptages till omprövning eller om sådan inte föranleder yrkad ändring i beslutet, skall klaganden delgivas detta och han äger då att inom 14 dagar härefter fullfölja talan hos riksföreningens styrelse. Om så sker, skall klaganden samtidigt underrätta kretsstyrelsens ordförande härom och beslutet får inte verkställas, om icke medgivande härtill inkommer från Riksföreningens styrelse. Om denna förklarar sig dela klagandens mening, skall det avsedda beslutet vara ogiltigt. Över beslut jämlikt § 2, stycke 2, må klagan dock icke föras.
§ 12. Stadgeändringar
För ändring av stadgarna erfordras beslut av kretsmöte med 2/3 majoritet. Ändringen skall godkännas av Riksföreningens styrelse för att bliva gällande.
§ 13. Upplösning av kretsen
Beslut om upplösning av kretsen fattas endast på årsmöte och på ett tidigast tre månader därefter stadgeenligt utlyst extra möte. Frågan skall vara upptagen på de utsända föredragningslistorna. Dessa skola omedelbart, sedan de äro uppgjorda, tillställas Riksföreningens styrelse, som äger vara representerad vid frågans behandling på mötena. För beslut om upplösning erfordras 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Upplöses kretsen skall dess tillgångar överlämnas till Riksföreningen. Vid upplösning av kretsen skall i revisionen av nästföregående års förvaltning och den efterföljande förvaltningen deltaga revisor utsedd av
Riksföreningens styrelse. Om denne så yrkar, skall frågan om ansvarsfrihet även underställas riksföreningens styrelse.
§ 14.
Upplöses Riksföreningen, skall kretsen besluta angående det framtida disponerandet av kretsens tillgångar..