Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsberättelse - Hamn & Farled

Eggegrundskretsen Verksamhetsberättelse, H & F. 2020-09-01 -- 2021-08-31

Allmänt:

Eggegrundkretsens kuststräcka där bojar m m förvaltas och sköts sträcker sig från Björn norr om Öregrund till Agö Storhamn utanför Hudiksvall, totalt 80M. För att klara detta åtagande har Eggegrundkretsen ett samarbete med Söderhamn Kommuns Skärgårdsenhet och deras båt Remmaren. Enheten samordnar kretsens höst- och vårarbeten med sina åtaganden och arbeten i övrigt.

Eggegrundskretsen har i stort 34 svajbojar och 10 akterförtöjningsbojar i vår uthamn, en prickad led och ett antal enslinjer att förvalta.

I kretsens årliga arbete tar vi på hösten upp och på våren sjösätter 15 bojar för att klara oss ifrån isskador. På rullande schema lyfter vi även upp 10 bojar/år för kontroll och översyn. De bojar som lyfts upp kontrolleras och slitna komponenter byts. Vår prickade led tar vi in/ut samt att vi sikt-röjer våra enslinjer.

Ekonomi:

Eggegrundkretsen tilldelades för verksamhetsåret 2020/2021 en budget på 37kkr. Enligt kretsens bedömning är en minimal budget för ett rent underhållsarbete 55kkr och då ingår inga nyinstallationer utan rena kontroller och slitageutbyten m m. Det är viktigt att förtroendet, säkerheten och kvalitén för Eggegrundkretsens installationer upprätthålls vilket kan bli problematiskt vid för lågt tilltagen hamn och farledsbudget.

Utfallet för verksamhetsåret 2020/2021 där kretsen ansträngt sig för att hålla kostnaderna nere stannar på 40961 SEK.

Uthamn:

Kretsens uthamn, Granskär. Eggegrundkretsen har här en brygga med badstege och 10 bojar för akterförtöjning. Möjlighet till elanslutning. I land finns välkomstskylt och en flaggstång. Platsen delas med seglingsklubben, SK Surfing, vilka på ön innehar och förvaltar övriga bryggor med akterförtöjningsbojar, grillkåta, klubbhus, bastu med sjövattendusch och toaletter.

Höst- och vårfärdigställande med allmän översyn och underhållsarbeten av brygga, bojar m m genomförs både planerat och fortlöpande över ett verksamhetsår.

Uthamnen är välbesökt. Många utlänska gäster i år. För gästande båtar tas nattaxa och elavgift ut. Besökare har möjlighet att betala med Swish. Intäkterna delas med SK Surfing.

Arbetet:

Samarbetet med Söderhamns Kommun/Skärgårdsenheten har fortsatt under det gångna verksamhetsåret. Enhetens arbetsbåt Remmaren med besättning och funktionärer från SXK HoF Eggegrundskretsen har genomfört vår- och höstarbetena tillsammans. Skärgårdsenheten utför oftast åtaganden i egen regi. Samarbetet fungerar mycket bra och Remmaren är en lämplig arbetsbåt för våra behov. Eggegrundskretsen ser att arbetet med Remmaren säkerställer kvalitén på bojetableringarna och borgar för fördelaktig ekonomi, vi är måna om att samarbetet ska fortsätta.

Skärgårdsenheten tog under hösten in de iskänsliga etableringarna; Dessa installationer förvaras under vintern b.l.a. i Remmarens hemmahamn i Stugsund. I samband med lyft för kontroll och intagningen rustas även installationer inför våren och vårisättning.

Vårarbetena inleddes med ett planeringsmöte tillsammans med Skärgårdsenheten och Eggegrundskretsen.

På våren återställs installationerna. För Söderhamns skärgård har HoF och Skärgårdsenheten en överenskommelse om att inte delta vid arbetet med några egna funktionärer. Detta arbete genomförs av Skärgårdsenheten i samband med att Remmaren passerar bojarna för andra arbeten, i stället för att HoF ska hyra in sig extra för arbetet. Detta främst för att erhålla god ekonomi. Samtlig utrustning kontrolleras inför säsongstart.

Svajbojar:

Kretsen har 44 svajbojar, varav 10 akterbojar på Granskär. 15 av svajbojerna tas in för vintern.

Enslinjer:

Kretsen har 28 enstavlor (14 enslinjer) varav en tavla tas in för vintern.

Leder:

Iggön

Eggegrundkretsen har den 5 september 2021 meddelat Gävle Kommun, Henrik Stattin, att Svenska Kryssarklubben, Eggegrundskretsen inte kommer att pricka farleden in till Iggön fr.o.m. våren 2022. Kretsen har m.a.o. överlämnat ledskötseln till Gävle Kommun.

Anledningen är att:

·         Det behövs större prickar som kräver tyngre förankring som kretsen inta kan hantera med handkraft.

·         Tillgången till lokal arbetsflotte kommer att upphöra.

·         Kretsen önskar inte vara ansvarig för en farled som egentligen är Gävle Kommuns ansvar.

Störningar:

Inga rapporterade.

Övrigt:

Kretsen har några få utsatta bergöglor, inget arbete har genomförts på dessa och inga nya bergöglor har upprättats.

Skärgårdsenheten i Söderhamn (Remmaren) sköter i egen regi underhållet för Hudikbojarna. Diskussioner pågår kring att utöka boj-beståndet något i Hudiksvalls skärgård under kommande år.

Remmaren har fått fler uppdrag från Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och kan därmed samordna tillsynen av Hudik-bojarna.

Inom några år kommer vi som det nu ser ut att förvalta c:a 50 bojar, idag har vi 44, i vårt distrikt men med minskade anslag och medel går denna ambition inte att genomföra.

 

Arbetsgruppen, Hamn och Farled, Eggegrundskretsen

 

Gävle 2021-09-15

 

Niklas Nilsson