Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-07-16 - 18:36
Kan en fritidsbår vara kommersiell?

Nils Ahlén:

Hej! Vi är två kompisar som har varsin segelbåt och givetvis bägge är med i SXK. Dessutom har vi en lite större båt (inget skepp) med plats för 23 passagerare. Den har vi skaffat för att det är kul att köra en lite större båt, det är roligt att meka med stora motorer och givetvis trevligt att kunna ta med sig många människor ombord. Senaste året har vi gjort ett antal resor med släkt och arbetskamrater, sista resan för året gick med full båt in till Skansens julmarknad. För att få köra fler än 12 personer krävs det viss behörighet och Transportstyrelsen måste även godkänna den. Detta har med antalet passagerare ombord att göra och är inte avhängigt av vad båten används till. Såväl rustning som framförande av båten sker på fritid, vi har bägge andra heltidssysselsättningar. För att i någon dra in lite pengar till underhålet gör vi även vissa kommersiella körningar, kunderna hittar oss via en hemsida. Det är inte ekonomiskt lönsamt på något vis, vi får bägge lägga in minst 10.000 per år för att få det hela att gå runt. Sommartid ligger vi vid Sätra Båtsällskap och vintertid på varvet på samma plats och har gjort så i sex års tid. Varvet och båtklubben hyr marken och bryggorna av Idrottsförvaltningen i Stockholms stad för att bedriva fritidsbåtsverksamhet. Idrottsförvaltningen har nu genom båtklubben och varvet sagt upp såväl hamnplats som vinterplats i förstone då vår båt "synes vara ett passagerarfartyg". Då vi genmälde att en båt så vitt vi förstod fick se ut hur som helst ändrade man sig till att vi inte fick vara kvar enär vi bedrev kommersiell trafik. Min fråga till er kunniga är nu alltså; 1. Finns det någon definition på vad som anses vara en fritidsbåt? 2. Finns det något som hindrar att en fritidsbåt då och då används kommersiellt? Frågan är principiellt viktig. Ska alla båtklubbar av samma typ som våran kontrollera varje båt och vad den används till? Är det i framtiden möjligt att t ex hyra ut sin båt privat eller genom en förmedling, eller blir den kommersiell då? I våra ögon rustar vi, driver och använder vi vår båt endast på fritiden, detta borde göra att den väl passar att klassas som fritidsbåt. Vad båten används till när den inte ligger vid bryggan torde i övrigt vara totalt ointressant. Stockholms stad har i många av sina avtal en klausul om att kommersiell verksamhet inte får ske på av dem hyrda platser, och så har inte heller skett i detta fall. Yterst tacksam för om någon har ett klokt svar på ovanstående frågor! Nils Ahlén

SKi4
Senast inloggad: 2023-01-30 - 15:52

Alexander Larsson:

Nils, Det låter som du hamnat i en tråkig sits. Någon allmängiltig legaldefinition av "fritidsbåt" finns inte i svensk rätt. Den enda "definition" som återfinns ang. "fritidsbåt" finner du i Lag (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19960018.htm) och den gäller formellt endast i den lagen. Du kan emellertid ha definitionen såsom lite utgångspunkt. Såsom du själv skriver, ställs särskilda krav på passagerarfartyg (fartyg som befordrar 12 eller fler passagerare) vad gäller behörigheter men också fartygets tekniska sjövärdighet samt lastvärdigheten och passagerarvärdigheten. Du kan finna allmän information om dessa frågor här: http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Sjofart/blir_din_bat_ett_handelsfartyg.pdf?epslanguage=sv I allmänhet hade jag - precis såsom du också är "inne på" - definierat ett fritidsfartyg som ett sådant fartyg som huvudsakligen används för fritidsändamål. Definitionen ger som sådan inte speciellt mycket till för själva frågeställningen, men besvarar väl din andra fråga. Det föreligger - såsom huvudregel - inget hinder för att använda sin fritidsbåt yrkesmässigt då och då. Återigen beror dock svaret på i vilket sammanhang frågan ställs. Ställer du frågan ur försäkringsrättslig synvinkel, kanske du får svaret att ditt bolag inte täcker yrkesmässig användning eller att du måste tilläggsförsäkra det. Mer konkret än så är det svårt att svara med den information jag har. Är det Stockholms stad som sagt upp din båtplats? Har du och Stockholms stad ett avtal? Om du är medlem i en klubb, är det rimligen klubbens stadgar som gäller mot dig och du kan då uteslutas/avhysas från din plats endast på de förutsättningar som framgår av stadgarna. Försåvitt du inte har något avtal eller på annat sätt accepterat Stockholms stad som part, kan de svårligen säga upp just dig och din båtklubb måste hålla sig till sina stadgar. Det är - i övrigt - dessa stadgar alternativt det avtal som innehåller den härför relevanta "definitionen" av fritidsbåt; alltså "fritidsbåt" enligt dessas mening. Med några förutfattade meningar från min sida, tror jag att Stockholms stad tänkt sig att inte företag skall få tjäna pengar på att ha billiga platser hos sig eller att privatpersoner skall få lida för att företag "vräker ut" sig. Om ni - som du säger - kör ut vänner/kollegor på samma premisser som fritidsbåtsägare gör mest, har jag svårt att se hur Stockholms stad skulle kunna ha något emot detta. I ett forum som detta får man dock alltid vara mån om att försöka behålla objektiviteten och i den meningen måste jag nog försöka förstå vad Stockholms stad/din båtklubb har för skäl för avhysningen. I all hast och med stor ödmjukhet, Alexander Larsson