Hoppa till huvudinnehåll

Kallelse till Vänerkretsens årsmöte

Kallelse till Svenska Kryssarklubben Vänerkretsen årsmöte söndagen den 27 november kl. 14:00.
Plats KSS klubblokal Kanikenäset Karlstad

Program
kl. 14:00 Torbjörn Ardebrant från Hydrographica.
Torbjörn kommer att berätta om sitt arbete med att ta fram nya sjökort för Vänern och hur ny teknik ger ännu mer detaljerade sjökort.
Ca kl. 15:00. Paus där SXK bjuder på fika
Ca kl. 15:30. Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Ca kl. 16:30. Mötets avslutande

Välkommen hälsar Vänerkretsens styrelse

Dagordning årsmöte 27 november 2022

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser, fastställande av resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till behandling av årets resultat.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Presentation av styrelsens och kommittéernas verksamhetsplaner 2022/2023.
 10. Val av ordförande för en tid av 2 år.
 11. Val av tre ledamöter för en tid av 2 år.
 12. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av 1 år
 13. Val av två suppleanter för en tid av 1 år. 
 14. Val av en revisor för en tid av 2 år och val av en revisorssuppleant för en tid 1 år
 15. Val av valberedning.
 16. Fastställelse av kretsavgift.                                  
 17. Val av kretsens representant till riksföreningens Rådslag 2023 samt personlig suppleant för denne jämlikt 10§ i Riksföreningens stadgar.
 18. Motioner och förslag från medlem anmälda till årsmötet.
 19. Motioner och förslag från styrelsen till årsmötet.
 20. Övriga till årsmötet anmälda frågor.
 21. Mötet avslutas
Dela i sociala medier