Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-05-29 - 11:20
Lämna båt hos säljaren

G:

Hej, två frågor angående att lämna kvar båt i säljarens besittning vid köp. Båten är inte ett skepp. Återförsäljaren har till båten, på gott och ont, erbjudit ett visningsavtal med innebörd bl a att båten skall ligga hos säljaren under två år för att kunna visas för nya kunder vid vissa tillfällen. Håller detta om säljaren går i konkurs tack vare konsumentköplagen eller finns det en risk att båten s a s försvinner i konkursen på grund av att säljaren hela tiden haft tillgång till båten och haft den i sin besittning? En variant är att återförsäljaren och jag ska vara delägare 50 % vardera under ett antal år och att båten precis som ovan ska ligga kvar hos säljaren. Är detta möjligt eller kommer båten 100 % att dras in i säljarens eventuella konkurs eller går det att konstruera något sådant köp som håller? Medlemsnr 751276

G (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-29 - 12:48

G:

Hej Alexander och tack för dina klargöranden, det finns många både jurister och andra förståsigpåare som är ute å seglar i dessa inte helt enkla frågor. Min undran om 49 § gällde just om den bara var tänkt i fall där ett helt kort kvarlämnande var aktuellt och inte som mitt fall två år. Tror dessutom att det inte är helt ovanligt med dylika visningsavtal så saken borde löargörs för både säljare och köpares skull. En annan fundering på samma tema är väl om inte köp av båt med därefter omgående vinterförvaring, dvs utan besittningstagande, fungerar med stöd av 49 § samt om inte husvagnsfallet hade fått en annan utgång idag? Har funderat på registering enligt klösöreköpslagen men tror att det kan vara lite osäkert med att registrera en andel även om KFM sagt att det borde funka. Min senaste idé är att köpa båten 100% nu men med betalningsvillkor 50 % nu och resterande mot en revers som förfaller till betalning efter tre år eller för det fall jag så önskar först vid den senare tidpunkt då jag lyckas sälja båten efter utgången av treårsperioden. Nån sån lösning som ger mig möjligheten att antingen slutbetala båten (som jag ju äger 100 % av) efter tre år gentemot säljaren och själv fortsätta ha båten eller om jag då hellre vill, sälja hela båten och betala den sista delen av köpeskillingen till säljaren genom köpeslillingen jag får vid min båtförsäljning till någon annan. Några synpunkter på den idén?
Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-29 - 12:48

Larsson, Alexander:

Hej igen, Jag tycker det är bra att stämningen här inne är "högt till tak", alla är vi båtmänniskor och det är bra om frågor kan ventileras av såväl jurister som icke jurister; all erfarenhet är bra erfarenhet. Jag själv är inte heller färdig jurist, utan en "sista års juridikstudent". Jag är emellertid mycket intresserad av sjörätt och brinner för frågorna. Min tanke är att så småningom öppna en hemsida under "www.sjofartsjuristen.se" där det ska finnas grundläggande information för "vanliga svensson" om båtjuridiska frågor. Naturligtvis kommer det vara gratis. Nåväl, till frågan. Jag har noga studerat förarbeten till konsumentköplagen och även diskuterat frågan med andra jurister. Uppfattningen om 49§ tillämpning är bland oss följande. Skyddet som 49§ ger är ingenting som preskriberas. Möjligen kan köparen anses vara i dröjsmål, om han inte hämtar ut sin båt och säljaren (resp. säljarens konkursförvaltare) har då möjlighet att frångå köpet - om inte tiden för avlämnande är noga avtalad. Men, avtalas att avlämnandet skall ske 3 år fram i tiden, så är min tolkning att det fungerar. "Visningsavtalet" kan slutas vid sidan av köpeavtalet. Jag citerar 5§ och 12§ 3st i Konsumentköplagen: "Om det inte följer av avtalet att varan skall avlämnas vid en bestämd tidpunkt, efter anfordran eller utan uppskov, skall den avlämnas inom skälig tid från köpet." "Köparen förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet." Husvagnsfallet var ett köp mellan två privatpersoner, så där var köplagen tillämplig; fallet hade enligt min mening därför slutat lika även idag. Din senaste idé förstår jag inte helt, om jag ska vara ärlig. Kan du förtydliga? Jag kan inte heller se att säljaren har något att vinna genom att gå med på det - de måste ju också räkna med risken att du går i konkurs och att båten blir indragen, med risk att de "aldrig ser röken av" de återstående 50 % som du skall betala. När vi ändå diskuterade "båtbyggnadsförskott" så finns där en möjlighet att registrera sin betalning. Se för den frågan "Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott". Nåväl. Återkom gärna med ett förtydligande till din tänkta lösning, så får vi diskutera det vidare. Kanske har juristerna på SWEBOAT några synpunkter? Trevlig helg! Vänliga hälsningar, Alexander
stefan.kindeborg
Senast inloggad: 2018-04-10 - 14:59

Stefan K:

Detta är svåra frågor precis som juristen Alexander skrev ovan. Vill bara tillägga att du inte ska betala några förskott på båten utan säkerhet. Bankgarantier är det normala. Förskott betelar man normalt vid nybyggen och dessa förskott ska då spegla varvets kostnader vid byggnationen så att varvet slipper låna pengar i bank, det tjänar alla på. Förskott för en färdig båt enligt den modell du beskriver förstår jag inte riktigt vitsen med. Alexander som är jurist kan säkert hjälpa dig med affären så den blir "safe". //Stefan K ordf.BTN
Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-29 - 12:48

Larsson, Alexander:

Hej, Jag tänkte bidra med ett par ord i debatten, det är svåra frågor. Det är riktigt som Stefan skriver, det krävs som regel alltid tradition av lösa saker (vartill fartyg som inte är skepp hör). Skeppsregistret ger sakrättsskydd, men det gör INTE fartygsregistret; det har helt andra syften, så en registrering hjälper föga. Delägarkonstellationen är också vansklig, inte minst eftersom dessa konstellationer ofta ligger i gränsland mellan "samäganderätt" och vad som brukar kallas för "enkla bolag". Om man skulle kunna undgå traditionskravet så lättvindigt att det enbart skulle krävas ett avtal för att överlåta andelar, så skulle traditionskravet tämligen snart bli underminerat. Jag skulle ju kunna överlåta 10 av 10 andelar till dig och därmed ha "kommit runt" kravet på tradition. Nåväl, om man emellertid överlåter andelar och förvärvaren har en aktiv sambesittning till egendomen, så verkar enbart avtalet (om andelsöverlåtelse) räcka till, åtminstone enligt Högsta Domstolens dom i NJA 1998 s 545 (som faktiskt gällde en segelbåt på den tiden fribeloppet för skatt för gåvor var 10 000 och det fanns "skäl" för att skänka andelar därunder). På din fråga låter det emellertid inte som om ni har "sambesittning". Att du bara hämtar båten kort och sedan kör tillbaka den igen, innebär inte någon tradition (jfr här NJA 1975 s 638 där en köpare hade kört omkring med en husvagn och även bott i den, men återvänt till säljaren eftersom säljaren lovade att åtgärda några problem och vinterförvara den åt köparen. HD ansåg att tradition inte hade skett). Det viktiga är inte den att DU får besittning av båten, utan snarare att säljaren MISTER sin rådighet över båten. Det måste vara TYDLIGT för en utomstående (tredje man) att i vart fall säljaren inte längre äger båten. Så, om ni kör båten till en utomstående tredje man så har typiskt sett tradition skett. En annan möjlighet vore att registrera i ortstidning enligt de något krångliga bestämmelserna i den s.k. "lösöresköpslagen" (http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/18450050.htm), då är du skyddad vid säljarens eventuella konkurs. Något pantförfarande är inte aktuellt (eftersom det kräver tradition till panthavaren!) Ditt slutliga förslag om Konsumentköplagens 49§ så skulle jag nog tolka den lika som du; den gäller. Det är viktigt att det är TYDLIGT att säljaren sålt båten till dig och att båten är märkt såsom din. Några tidsgränser anges inte och sakrätter preskriberas inte. Jag har nu inte läst någon praxis eller förarbeten till bestämmelsen, men överlag brukar konsumenter behandlas väl när det gäller dylika frågor. Naturligtvis gäller den endast om konsumentköplagen är tillämplig er emellan. Hoppas jag bringade någon slags klarhet. Jag försöker gärna utreda frågeställningen vidare, om det behövs - låt mig få veta det bara. Vänliga hälsningar, Alexander
stefan.kindeborg
Senast inloggad: 2018-04-10 - 14:59

Stefan K:

Hej "G", det som gäller är att du måste ha tagit båten i besittning (tradition måste ha skett, det heter så på juristspråk). Vad detta innebär konkret måste man nog kolla med en jurist men det räcker nog inte med att rulla ut båten till din uppställningsplats i något dygn o sedan rulla tillbaka den. Pledge eller fartygsinteckning känns bättre. Jag jobbar med affärer i offentlig sektor sedan många år men är inte jurist. //Stefan K ordf. BTN
G (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-05-29 - 12:48

G:

Tack för dina synpunkter Stefan, men skulle inte konsumentköpslagens bestämmelser om att avtalet gäller mot säljarens borgenärer fungera mot i alla fall visningsavtalet om båten är betald fullt och ägs 100 % av konsumenten?
stefan.kindeborg
Senast inloggad: 2018-04-10 - 14:59

Stefan K:

Hej, om säljaren går i kk så har du små chanser att få ut din båt. En konkursförvaltare har som huvuduppgift att samla ihop alla tillgångar och din betalda båt som är i den "kursade" firmans besittning har knappast separationsrätt. Det blir iallafall stora problem att strida emot en konkursförvaltare som inte är några "nice guys" kanske. Om båten ägs till 50% av dig (=50% betald av dig) förändar det inte rättsläget om firman har den i besittning. Skulle råda dig att kontakta en jurist. En "Pledge/Pantbrev" eller att låta fartygsregistrera båten i ditt namn borde kunna hjälpa upp situationen att få separationsrätt vid en kk. Hälsningar Stefan Kindeborg, ordf. SXK Båttekniska BTN