Årsmöte Svenska Kryssarklubben

2017-09-19 Svenska Kryssarklubben kallar härmed till sitt 94:a årsmöte, lördagen den 25 november på Scandic Sjöfartshotellet, Stockholm. Alla medlemmar är välkomna!

Alla medlemmar i Svenska Kryssarklubben hälsas välkomna till föreningens 94:a årsmöte som avhålls lördagen den 25 november på Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm. 

Svenska Kryssarklubbens styrelse
Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd på ett år.

Årets val vid årsmötet
Valberedningen har inför rubricerat verksamhetsår till uppgift att besätta en ordförande och fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år och en styrelsesuppleant på ett år.
Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant, båda på två år.
Allt i enlighet med § 14 "Valordning" i Svenska Kryssarklubbens 2011 års fastställda stadgar.

Kandidatförslag
En enig valberedning har beslutat lägga fram följande förslag på ordförande och ledamöter till styrelse och revision:

l. Ordförande på två år:
Peter Follin, omval

ll. Fyra ordinarie styrelseledamöter på två år:
Lotta Hildingson, omval
Lars-Eric Ericson, omval
Staffan Bergentoft, omval
Stig Eriksson, omval

IlI. En styrelsesuppleant på ett år:
Christoffer Hillbom, omval 

IV. En ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år:
Rita Larsson, ordinarie , omval
Michael Arneson, suppleant, omval

V. Val av valberedning, fem namn:
Svenska Kryssarklubbens Rådslag föreslår omval på ett år för två ledamöter och nyval på ett år för tre ledamöter.
Hans Martinsson, omval
Björn Green, omval
Solveig Ekström Tjernquist, nyval
Elisabeth Johansson, nyval
Björn Johansson, nyval
Se nedan för personalia vid nyval.

Egna kandidatförslag senast den 15 oktober
Enligt § 13 och § 14 i stadgarna har varje röstberättigad medlem rätt att lämna egna förslag på kandidater till alla val. Sådana förslag får inte uppta fler namn än som anges ovan. Till förslaget bör det bifogas en kort presentation av den föreslagna personen. Medlem som vill utnyttja denna rätt skall insända eller inlämna sitt förslag i slutet kuvert till Svenska Kryssarklubbens kansli, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand. Post: Box 1189, 131 27  Nacka Strand.
På kuvertets framsida skall tydligt anges "Kandidatförslag" och på baksidan förslagsställarens namn. Förslaget skall vara riksföreningens kansli tillhanda senast 15 oktober 2017.
 

Motioner
Senast den 15 september 2017 ska alla motioner till årsmötet vara inlämnade från medlemmarna. Motionerna kan skickas till Svenska Kryssarklubben, Box 1189, 131 27 Nacka Strand eller lämnas på riksföreningens kansli, Augustendalsvägen 54, 131 52 Nacka Strand. Skriv "Motion" på kuvertet.

Årsmötet 2016 beslutade att motion från Torbjörn Berg gällande ändring av SXK stadgar och motion från Jan Reutergårdh gällande ändring av verksamhetsår ska tas upp till behandling på årsmötet 2017. Se årsmötesprotokoll från 2016.

 

Kandidatförslag till Svenska Kryssarklubbens valberedning 2017-2018
Svenska Kryssarklubbens stadgar § 13. Valberedning
- Valberedningen skall bestå av fem personer som skall vara medlemmar i föreningen.
- Valberedningen väljs på ett år. Valberedningsledamot får omväljas högst fyra år i följd.
- Medlem som är röstberättigad kan lämna kandidatförslag. Sådant namn skall vara inlämnat senast den 15 oktober 2017 till riksföreningens kansli för att upptas på listan över valbara namn.
- Den nominerade skall vara tillfrågad.
- Valberedningen utser inom sig ordförande, tillika sammankallande.
- Valberedningens beslut enligt §§ 14 och 15 skall grundas på att minst fyra ledamöter är eniga.

 

Personalia för nyval till valberedningen

5624

Solveig Ekström Tjernquist
Solveig har varit aktiv i Kryssarklubben i femton år. De senaste åren har hon varit styrelseledamot och skattmästare i Stockholmskretsen. Solveig har också varit ordförande för Informationsnämnden. Gift och bor sedan hösten 2016 i Västervik och lämnar därför Stockholmskretsen till hösten. Solveig spelar bridge för att hålla hjärncellerna igång och promenerar mycket med sin hund. Hon ser fram emot att jobba i valberedningen om hon blir vald på årsmötet.

 

5626

Elisabeth Johansson
Elisabet är pensionär med ett förflutet arbetsliv på forskningslabb. Elisabet är bosatt på Limhamn och har varit medlem i Kryssarklubben sedan 80-talet. Har mångårig erfarenhet som funktionär i Öresundskretsen och är dessutom medlem i Medelhavsseglarna. En stor del av seglingssäsongen tillbringar Elisabeth i en Malö 43.

 

5627

Björn Johansson
Björn är 58 år och bosatt i Västra Frölunda. Medlem i Kryssarklubben sedan 1994 och aktiv i Västkustkretsen sedan tjugo år som eskaderledare och i eskaderkommittén. Björn seglar sedan 2011 ”Drömmen” en Najad 405 tillsammans med familjen. Under semestern sträcker seglingen sig lite längre. Har seglat en del på ostkusten, Tyskland, Danmark, Norge och Skottland/England och seglar även någon vecka om året i Kroatien. 

 

 

 

Publicerad: 2017-09-19
Uppdaterad: 2017-09-22 (motion från Jan Reutergårdh och styrelsens yttrande gällande motionerna)