Protokoll från årsmötet 2017

Plats:  Hotell Baltic, Sundsvall

Datum: 2017-10-26  kl. 19.00

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

§ 1. Årsmötets öppnande
Mötet öppnas av Frank Arnoldsson.

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Frank Arnoldsson och till mötessekreterare valdes Leif Söderqvist.

§ 3. Val av två justerare
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Maj Näsman och Conny Ström.

§ 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet anses vara stadgeenligt utlyst.

§ 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen läses upp av ordföranden och läggs till handlingarna (se bilaga 1). Tony Johansson redovisar det ekonomiska läget som är gott (se bilaga 2).

§ 6. Revisionsberättelse
Läses upp av Leif Söderqvist.

§ 7. Fastställande av resultat och balansräkning
Resultat och balansräkningen fastställs.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens beviljas ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

§ 9. Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter
Ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod.
Frank Arnoldsson
Conny Ström
Leif Söderqvist
Jan Nyström
Ginger Hansson

Ledamot som väljs på ett år.
Tony Johansson

Ledamöter som väljs på två år.
Nils Persson
Fredrik Backberg
Jessica Norberg

Suppleanter som väljs på ett år
Ingela Andersson
Martin Persson
Jan Åkerström
Pontus Jämthag (ska tillfrågas av styrelsen)

§ 10. Val av två revisorer jämte en suppleant
Mats Bergström och Torbjörn Lindahl väljs. Till revisorssuppleant väljs Björn Karjel.

§ 11. Val av ledamöter i valberedningen
Arne Kappinen varav en vakans.

§ 12. Val av kretsens representant jämlikt § 17 sista stycket i föreningens stadgar, samt personlig suppleant till denne
Styrelsen får i uppdrag att utse representant.

§ 13. Fastställande av kretsavgift för verksamhetsåret 2017-2018
Beslut om oförändrad avgift vilken är 60 kr per år.

§ 14. Inkomna ärenden enligt § 7 i stadgarna – medlemsmotioner
Inga medlemsmotioner har inkommit.

§ 15. Årsmötet avslutas
Ordförande förklarar mötet som avslutat och tackar för visat intresse och engagemang. Gunnar Forsell avtackas för sitt arbete i kryssarklubbens bottenhavskrets.

Ordförande:_____________
                    Frank Arnoldsson

 

           

Sekreterare:_____________________________
                      
                                                                                                            Leif Söderqvist                        

Justeras:________________________________      
                May Näsman  Conny Ström