Protokoll från årsmötet 2016

Plats:  Lasses Matstuga

Datum: 2016-10-27  kl. 19.00

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

§1. Årsmötet öppnas

Mötet öppnades av Per-Olof Berg vilken hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Val av ordförande och sekreterare

Per-Olof Berg valdes att leda årsmötet och att föra årsmötesprotokoll utsågs Fredrik Backberg

§3. Val av två personer, att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Att justera dagens protokoll utsågs Ulf Areskog och May Näsman

§4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

Rapporterade ordförande att handlingarna för årsmötet utsänds i god tid före årsmötet, varefter mötet godkände att årsmötet varit stadgeenligt utlyst

§5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning som godkändes och lades därefter till handlingarna

§6. Föredragning av revisorernas berättelse

Föredragning av revisorernas berättelse som godkändes och lades därefter till handlingarna

§7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet beslutade att fastställa årets resultat- och balansräkning

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§9. Val jämlikt §5 av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

Utsågs följande ordinarie ledamöter på 2 år t.o.m. 2018:

Frank Arnoldsson.  Nyval

Leif Söderqvist.  Nyval

Conny Ström.  Omval

Jan Nyström.  Omval

Ginger Hansson.  Omval

Utsågs följande suppleanter på 1år t.o.m. 2017:

Pontus Jämthag.  Nyval

Ingela Andersson.  Nyval

Niclas Johansson.  Nyval

Gunnar Forsell.  Omval

§10. Val av två revisorer jämte en suppleant

Till revisorer valdes på ett år:

Sammankallande:                      Mats Bergström

Ledamot:                                       Torbjörn Lindahl

Suppleant:                                    Björn Karjel

§11. Val av ledamöter i valberedningen

Utsågs följande ledamöter på 2år

Sammankallande: Arne Kappinen

Ledamot:  Tomas Sundholm

Suppleant: Vakant

§12. Utseende av representant jämlikt §19, sista stycket i riksföreningens stadgar, samt personlig suppleant för denne

Styrelsen utser representant, samt personlig suppleant för denne

§13. Fastställande av kretsavgift för 2017

Mötet beslutade att kretsavgiften blir oförändrad, d.v.s. 60 kr

§14. Inkomna ärenden enligt § 7 i stadgar - medlemsmotioner

Inga inkomna motioner eller propositioner har rapporterats till mötet

§15. Årsmötet avslutas

Ordförande Per-Olof Berg tackade för medlemmarnas visade intresse och förklarade årsmötet avslutat

Därefter avtackar klubbmästare Ginger Hansson ordförande Per-Olof Berg med blommor och två tennmuggar, sekreterare Fredrik Backberg med blommor och två tennmuggar, suppleant Peter Ågren med blommor, för ansvarsfullt arbete i styrelsen

 

Sekreterare:   .........................................................                  

                   Fredrik Backberg

Ordförande:    …………………………….…………………………

                   Per-Olof Berg

 

Justeras: ___________________  _______________________ 

Ulf Areskoog                  May Näsman